หมวดหมู่:

день

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдень

  • การออกเสียง : Доброго дня Доброго дня [uk]
  • การออกเสียง : дневное дневное [ru]
  • การออกเสียง : օր օր [hy]
  • การออกเสียง : 오후에 좋은 오후에 좋은 [ko]
  • การออกเสียง : 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? [ko]
  • บันทึกการออกเสียง : амш амш [ab] รอการออกเสียง