หมวดหมู่:

Баляслаў Прус Лялька

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงБаляслаў Прус Лялька

 • การออกเสียง : не не [ru]
 • การออกเสียง : свет свет [ru]
 • การออกเสียง : на на [uk]
 • การออกเสียง : у у [ru]
 • การออกเสียง : а а [ru]
 • การออกเสียง : без без [tt]
 • การออกเสียง : тысяча тысяча [ru]
 • การออกเสียง : ў ў [be]
 • การออกเสียง : з з [ru]
 • การออกเสียง : над над [uk]
 • การออกเสียง : Павел Павел [ru]
 • การออกเสียง : як як [be]
 • การออกเสียง : жарко жарко [ru]
 • การออกเสียง : дзве дзве [be]
 • การออกเสียง : што што [sr]
 • การออกเสียง : druk druk [yi]
 • การออกเสียง : фирма фирма [ru]
 • การออกเสียง : Варшава Варшава [ru]
 • การออกเสียง : або або [be]
 • การออกเสียง : лялька лялька [uk]
 • การออกเสียง : папы папы [ru]
 • การออกเสียง : праз праз [bg]
 • การออกเสียง : дзе дзе [be]
 • การออกเสียง : разам разам [be]
 • การออกเสียง : дыму дыму [ru]
 • การออกเสียง : пра пра [ru]
 • การออกเสียง : заняты заняты [ru]
 • การออกเสียง : ні ні [uk]
 • การออกเสียง : Шкло Шкло [be]
 • การออกเสียง : курза курза [ce]
 • การออกเสียง : шмат шмат [ru]
 • การออกเสียง : калі калі [be]
 • การออกเสียง : быў быў [be]
 • การออกเสียง : новага новага [be]
 • การออกเสียง : моўная моўная [be]
 • การออกเสียง : гэтак гэтак [be]
 • การออกเสียง : шаноўныя шаноўныя [be]
 • การออกเสียง : бацькі бацькі [be]
 • การออกเสียง : вар'ят вар'ят [be]
 • การออกเสียง : oprawa oprawa [pl]
 • การออกเสียง : першы першы [be]
 • การออกเสียง : палітычны палітычны [be]
 • การออกเสียง : раман раман [chm]
 • การออกเสียง : абмяркоўвалі абмяркоўвалі [be]
 • การออกเสียง : альбо альбо [be]
 • การออกเสียง : заклад заклад [tt]
 • การออกเสียง : дзеянні дзеянні [be]
 • การออกเสียง : аднолькава аднолькава [be]
 • การออกเสียง : адны адны [be]
 • การออกเสียง : выглядае выглядае [be]
 • การออกเสียง : збіраліся збіраліся [be]
 • การออกเสียง : горача горача [be]
 • การออกเสียง : Sp. z o.o. Sp. z o.o. [pl]
 • การออกเสียง : менш менш [uk]
 • การออกเสียง : кварталу кварталу [ru]
 • การออกเสียง : пераклад пераклад [be]
 • การออกเสียง : напачатку напачатку [be]
 • การออกเสียง : іншыя іншыя [be]
 • การออกเสียง : будучыню будучыню [be]
 • การออกเสียง : раздзел раздзел [be]
 • การออกเสียง : фірмы фірмы [be]
 • การออกเสียง : Прус Прус [uk]
 • การออกเสียง : купцы купцы [ru]
 • การออกเสียง : галантарэйнае галантарэйнае [be]
 • การออกเสียง : восьмага восьмага [be]
 • การออกเสียง : галіны галіны [be]
 • การออกเสียง : Мікалай Мікалай [be]
 • การออกเสียง : крамы крамы [be]
 • การออกเสียง : Кракаўскага Кракаўскага [be]
 • การออกเสียง : Мак-Магона Мак-Магона [ru]
 • การออกเสียง : ваколіцаў ваколіцаў [be]
 • การออกเสียง : Hrubieszowska Hrubieszowska [pl]
 • การออกเสียง : варшаўскія варшаўскія [be]
 • การออกเสียง : ішлі ішлі [be]
 • การออกเสียง : вайны вайны [be]
 • การออกเสียง : еўрапейскае еўрапейскае [be]
 • การออกเสียง : Баляслаў Баляслаў [be]
 • การออกเสียง : Вакульскі Вакульскі [be]
 • การออกเสียง : быў заняты быў заняты [be]
 • การออกเสียง : бутэлек бутэлек [be]
 • การออกเสียง : напачатку 1878 году напачатку 1878 году [be]
 • การออกเสียง : мажлівасцю мажлівасцю [be]
 • การออกเสียง : Жарко (прозвішча) Жарко (прозвішча) [be]
 • การออกเสียง : сан-стэфанскім сан-стэфанскім [be]
 • การออกเสียง : авантурнікам авантурнікам [be]
 • การออกเสียง : выбарамі выбарамі [be]
 • การออกเสียง : Галіна (імя) Галіна (імя) [be]
 • การออกเสียง : замірэннем замірэннем [be]
 • การออกเสียง : прэзідэнта прэзідэнта [be]
 • การออกเสียง : Хаўстовіча Хаўстовіча [be]
 • การออกเสียง : густых густых [ru]
 • การออกเสียง : семдзесят семдзесят [be]
 • การออกเสียง : Міколы Міколы [be]
 • การออกเสียง : сцвярджалі сцвярджалі [be]
 • การออกเสียง : вокладкі вокладкі [be]
 • การออกเสียง : Галіны (родны склон) Галіны (родны склон) [be]
 • การออกเสียง : тысячы тысячы [be]
 • การออกเสียง : прафесар прафесар [be]
 • การออกเสียง : складаў складаў [be]
 • การออกเสียง : трынаццаты трынаццаты [be]