หมวดหมู่:

ślizgać się ~~

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงślizgać się ~~

  • การออกเสียง : na lodzie na lodzie [pl]