หมวดหมู่:

ĉu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงĉu

  • การออกเสียง : ĉu ĉu [eo]