หมวดหมู่:

Íslenskir bæir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงÍslenskir bæir

 • การออกเสียง : Reykjavík
  Reykjavík [is]
 • การออกเสียง : Hafnarfjörður
  Hafnarfjörður [is]
 • การออกเสียง : Akureyri
  Akureyri [is]
 • การออกเสียง : Höfn
  Höfn [is]
 • การออกเสียง : Keflavík
  Keflavík [is]
 • การออกเสียง : Seyðisfjörður
  Seyðisfjörður [is]
 • การออกเสียง : Hveragerði
  Hveragerði [is]
 • การออกเสียง : Hvolsvöllur
  Hvolsvöllur [is]
 • การออกเสียง : Siglufjörður
  Siglufjörður [is]
 • การออกเสียง : Kirkjubæjarklaustur
  Kirkjubæjarklaustur [is]
 • การออกเสียง : Grundarfjörður
  Grundarfjörður [is]
 • การออกเสียง : Stykkishólmur
  Stykkishólmur [is]
 • การออกเสียง : Egilsstaðir
  Egilsstaðir [is]
 • การออกเสียง : Ísafjörður
  Ísafjörður [is]
 • การออกเสียง : Húsavík
  Húsavík [is]
 • การออกเสียง : Kópavogur
  Kópavogur [is]
 • การออกเสียง : Borgarnes
  Borgarnes [is]
 • การออกเสียง : Reyðarfjörður
  Reyðarfjörður [is]
 • การออกเสียง : Blönduós
  Blönduós [is]
 • การออกเสียง : Borgarfjörður eystri
  Borgarfjörður eystri [is]
 • การออกเสียง : Mosfellsbær
  Mosfellsbær [is]
 • การออกเสียง : Garðabær
  Garðabær [is]
 • การออกเสียง : Reykjanesbær
  Reykjanesbær [is]
 • การออกเสียง : Djúpivogur
  Djúpivogur [is]
 • การออกเสียง : Dalvík
  Dalvík [is]
 • การออกเสียง : Sauðárkrókur
  Sauðárkrókur [is]
 • การออกเสียง : Rif
  Rif [fr]
 • การออกเสียง : Fáskrúðsfjörður
  Fáskrúðsfjörður [is]
 • การออกเสียง : Laugarvatn
  Laugarvatn [is]
 • การออกเสียง : Grindavík
  Grindavík [is]
 • การออกเสียง : Hvammstangi
  Hvammstangi [is]
 • การออกเสียง : Höfn í Hornafirði
  Höfn í Hornafirði [is]
 • การออกเสียง : Þorlákshöfn
  Þorlákshöfn [is]
 • การออกเสียง : Vík í Mýrdal
  Vík í Mýrdal [is]
 • การออกเสียง : Stöðvarfjörður
  Stöðvarfjörður [is]
 • การออกเสียง : Flúðir
  Flúðir [is]
 • การออกเสียง : Reykjahlíð
  Reykjahlíð [is]
 • การออกเสียง : Búðardalur
  Búðardalur [is]
 • การออกเสียง : Seltjarnarnes
  Seltjarnarnes [is]
 • การออกเสียง : Akranes
  Akranes [is]
 • การออกเสียง : Selfoss
  Selfoss [is]
 • การออกเสียง : Patreksfjörður
  Patreksfjörður [is]
 • การออกเสียง : Eskifjörður
  Eskifjörður [is]
 • การออกเสียง : Raufarhöfn
  Raufarhöfn [is]
 • การออกเสียง : Vopnafjörður
  Vopnafjörður [is]
 • การออกเสียง : Ólafsvík
  Ólafsvík [is]
 • การออกเสียง : Þórshöfn
  Þórshöfn [is]
 • การออกเสียง : Flateyri
  Flateyri [is]
 • การออกเสียง : Bíldudalur
  Bíldudalur [is]
 • การออกเสียง : Álftanes
  Álftanes [is]
 • การออกเสียง : Sandgerði
  Sandgerði [is]
 • การออกเสียง : Ólafsfjörður
  Ólafsfjörður [is]
 • การออกเสียง : Súðavík
  Súðavík [is]
 • การออกเสียง : Neskaupstaður
  Neskaupstaður [is]
 • การออกเสียง : Njarðvík
  Njarðvík [is]
 • การออกเสียง : Stokkseyri
  Stokkseyri [is]
 • การออกเสียง : Þingeyri
  Þingeyri [is]
 • การออกเสียง : Garður
  Garður [is]
 • การออกเสียง : Breiðdalsvík
  Breiðdalsvík [is]
 • การออกเสียง : Hellissandur
  Hellissandur [is]
 • การออกเสียง : Eyrarbakki
  Eyrarbakki [is]
 • การออกเสียง : Hauganes
  Hauganes [is]
 • การออกเสียง : Suðureyri
  Suðureyri [is]
 • การออกเสียง : Hrafnagil
  Hrafnagil [is]
 • การออกเสียง : Hjalteyri
  Hjalteyri [is]
 • การออกเสียง : Hólmavík
  Hólmavík [is]
 • การออกเสียง : Skagaströnd
  Skagaströnd [is]
 • การออกเสียง : Drangsnes
  Drangsnes [is]
 • การออกเสียง : Bakkagerði
  Bakkagerði [is]
 • การออกเสียง : Bakkafjörður
  Bakkafjörður [is]
 • การออกเสียง : Hafnir
  Hafnir [is]
 • การออกเสียง : Bolungarvík
  Bolungarvík [is]
 • การออกเสียง : Tálknafjörður
  Tálknafjörður [is]
 • การออกเสียง : Kópasker
  Kópasker [is]
 • การออกเสียง : Fellabær
  Fellabær [is]
 • การออกเสียง : Grenivík
  Grenivík [is]