หมวดหมู่:

Íslenskir bæir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงÍslenskir bæir

 • การออกเสียง : Reykjavík Reykjavík [is]
 • การออกเสียง : Hafnarfjörður Hafnarfjörður [is]
 • การออกเสียง : Akureyri Akureyri [is]
 • การออกเสียง : Höfn Höfn [is]
 • การออกเสียง : Keflavík Keflavík [is]
 • การออกเสียง : Seyðisfjörður Seyðisfjörður [is]
 • การออกเสียง : Hveragerði Hveragerði [is]
 • การออกเสียง : Hvolsvöllur Hvolsvöllur [is]
 • การออกเสียง : Siglufjörður Siglufjörður [is]
 • การออกเสียง : Kirkjubæjarklaustur Kirkjubæjarklaustur [is]
 • การออกเสียง : Stykkishólmur Stykkishólmur [is]
 • การออกเสียง : Grundarfjörður Grundarfjörður [is]
 • การออกเสียง : Egilsstaðir Egilsstaðir [is]
 • การออกเสียง : Ísafjörður Ísafjörður [is]
 • การออกเสียง : Húsavík Húsavík [is]
 • การออกเสียง : Kópavogur Kópavogur [is]
 • การออกเสียง : Reyðarfjörður Reyðarfjörður [is]
 • การออกเสียง : Borgarnes Borgarnes [is]
 • การออกเสียง : Blönduós Blönduós [is]
 • การออกเสียง : Borgarfjörður eystri Borgarfjörður eystri [is]
 • การออกเสียง : Dalvík Dalvík [is]
 • การออกเสียง : Garðabær Garðabær [is]
 • การออกเสียง : Reykjanesbær Reykjanesbær [is]
 • การออกเสียง : Mosfellsbær Mosfellsbær [is]
 • การออกเสียง : Rif Rif [fr]
 • การออกเสียง : Djúpivogur Djúpivogur [is]
 • การออกเสียง : Sauðárkrókur Sauðárkrókur [is]
 • การออกเสียง : Fáskrúðsfjörður Fáskrúðsfjörður [is]
 • การออกเสียง : Grindavík Grindavík [is]
 • การออกเสียง : Hvammstangi Hvammstangi [is]
 • การออกเสียง : Laugarvatn Laugarvatn [is]
 • การออกเสียง : Höfn í Hornafirði Höfn í Hornafirði [is]
 • การออกเสียง : Þorlákshöfn Þorlákshöfn [is]
 • การออกเสียง : Vík í Mýrdal Vík í Mýrdal [is]
 • การออกเสียง : Stöðvarfjörður Stöðvarfjörður [is]
 • การออกเสียง : Reykjahlíð Reykjahlíð [is]
 • การออกเสียง : Búðardalur Búðardalur [is]
 • การออกเสียง : Flúðir Flúðir [is]
 • การออกเสียง : Seltjarnarnes Seltjarnarnes [is]
 • การออกเสียง : Akranes Akranes [is]
 • การออกเสียง : Selfoss Selfoss [is]
 • การออกเสียง : Eskifjörður Eskifjörður [is]
 • การออกเสียง : Patreksfjörður Patreksfjörður [is]
 • การออกเสียง : Raufarhöfn Raufarhöfn [is]
 • การออกเสียง : Ólafsvík Ólafsvík [is]
 • การออกเสียง : Flateyri Flateyri [is]
 • การออกเสียง : Bíldudalur Bíldudalur [is]
 • การออกเสียง : Þórshöfn Þórshöfn [is]
 • การออกเสียง : Vopnafjörður Vopnafjörður [is]
 • การออกเสียง : Álftanes Álftanes [is]
 • การออกเสียง : Sandgerði Sandgerði [is]
 • การออกเสียง : Súðavík Súðavík [is]
 • การออกเสียง : Njarðvík Njarðvík [is]
 • การออกเสียง : Neskaupstaður Neskaupstaður [is]
 • การออกเสียง : Stokkseyri Stokkseyri [is]
 • การออกเสียง : Ólafsfjörður Ólafsfjörður [is]
 • การออกเสียง : Þingeyri Þingeyri [is]
 • การออกเสียง : Garður Garður [is]
 • การออกเสียง : Hellissandur Hellissandur [is]
 • การออกเสียง : Eyrarbakki Eyrarbakki [is]
 • การออกเสียง : Breiðdalsvík Breiðdalsvík [is]
 • การออกเสียง : Hauganes Hauganes [is]
 • การออกเสียง : Hrafnagil Hrafnagil [is]
 • การออกเสียง : Suðureyri Suðureyri [is]
 • การออกเสียง : Hjalteyri Hjalteyri [is]
 • การออกเสียง : Skagaströnd Skagaströnd [is]
 • การออกเสียง : Hólmavík Hólmavík [is]
 • การออกเสียง : Drangsnes Drangsnes [is]
 • การออกเสียง : Bakkagerði Bakkagerði [is]
 • การออกเสียง : Bakkafjörður Bakkafjörður [is]
 • การออกเสียง : Hafnir Hafnir [is]
 • การออกเสียง : Tálknafjörður Tálknafjörður [is]
 • การออกเสียง : Bolungarvík Bolungarvík [is]
 • การออกเสียง : Kópasker Kópasker [is]
 • การออกเสียง : Fellabær Fellabær [is]
 • การออกเสียง : Grenivík Grenivík [is]