ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : khoij khoij
 • บันทึกการออกเสียง : khvan khvan
 • บันทึกการออกเสียง : rfg rfg
 • บันทึกการออกเสียง : lwgfangz lwgfangz
 • บันทึกการออกเสียง : 母亲 母亲 [亲属, RTV劇集, RTV剧集, RTV Dramas, 1970年代劇集, ATV劇集, ATV剧集, ATV Dramas, 1980年代劇集]
 • บันทึกการออกเสียง : 狗肉 狗肉
 • บันทึกการออกเสียง : 書本 書本 [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : 鸭脚 鸭脚
 • บันทึกการออกเสียง : 我爱你 我爱你 [Mahal kita]
 • บันทึกการออกเสียง : 我爱伱 我爱伱
 • บันทึกการออกเสียง : Daigoz Daigoz
 • บันทึกการออกเสียง : Cuŋƅgoƨ Cuŋƅgoƨ
 • บันทึกการออกเสียง : yienhda yienhda [显赫]
 • บันทึกการออกเสียง : yienghceij yienghceij [模样;姿态]
 • บันทึกการออกเสียง : yienghmoq yienghmoq [新型]
 • บันทึกการออกเสียง : yinxdoeng yinxdoeng [疏导]
 • บันทึกการออกเสียง : youzgwg youzgwg [重(稠)油]
 • บันทึกการออกเสียง : youzraemxmok youzraemxmok [地沟油]
 • บันทึกการออกเสียง : youqsienq youqsienq [在线]
 • บันทึกการออกเสียง : yukluenh yukluenh [煽乱]
 • บันทึกการออกเสียง : yukyon yukyon [唆使;挑动]
 • บันทึกการออกเสียง : ywcim ywcim [针剂]
 • บันทึกการออกเสียง : ywdoihduz ywdoihduz [兽药]
 • บันทึกการออกเสียง : ywnohcing ywnohcing
 • บันทึกการออกเสียง : vaiqgyaj vaiqgyaj
 • บันทึกการออกเสียง : va'ngaeux va'ngaeux
 • บันทึกการออกเสียง : ndatfwgfwg ndatfwgfwg
 • บันทึกการออกเสียง : ajvauvau ajvauvau
 • บันทึกการออกเสียง : haenqrengz haenqrengz
 • บันทึกการออกเสียง : baenzlawz baenzlawz
 • บันทึกการออกเสียง : cwngfuj cwngfuj
 • บันทึกการออกเสียง : makbengj makbengj
 • บันทึกการออกเสียง : makbaeng makbaeng
 • บันทึกการออกเสียง : lwgda lwgda
 • บันทึกการออกเสียง : lwglan lwglan
 • บันทึกการออกเสียง : lwgmbwk lwgmbwk
 • บันทึกการออกเสียง : lwgnyezrauh lwgnyezrauh
 • บันทึกการออกเสียง : gyaeq hanq gyaeq hanq
 • บันทึกการออกเสียง : noh bit noh bit
 • บันทึกการออกเสียง : baenz vunz baenz vunz
 • บันทึกการออกเสียง : dwgriu dwgriu
 • บันทึกการออกเสียง : dwggyaez dwggyaez
 • บันทึกการออกเสียง : Daemzsaez Daemzsaez
 • บันทึกการออกเสียง : Nazgimz Nazgimz
 • บันทึกการออกเสียง : Nazdonh Nazdonh
 • บันทึกการออกเสียง : Gominz Gominz
 • บันทึกการออกเสียง : Seigimj Seigimj
 • บันทึกการออกเสียง : Nawduq Nawduq
 • บันทึกการออกเสียง : nazseq nazseq
 • บันทึกการออกเสียง : nazbyaek nazbyaek