ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : вверх вверх [Быков Сотников, Быков Сотников 2, ( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : вниз вниз [Быков Сотников 2, ( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : перед перед [Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : он он [местоимение, the term social, сан, Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : скат скат [сущeствитeльноe, noun, рыба, fish]
 • บันทึกการออกเสียง : овал овал
 • บันทึกการออกเสียง : золото золото [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : плоский плоский [adjective]
 • บันทึกการออกเสียง : алмаз алмаз [Tatar male names, ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр]
 • บันทึกการออกเสียง : ромб ромб [сущeствитeльноe, noun, geometry, mathematics, математика]
 • บันทึกการออกเสียง : куб куб [сущeствитeльноe, noun, mathematics, математика]
 • บันทึกการออกเสียง : ящик ящик [Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : коробка коробка
 • บันทึกการออกเสียง : булавка булавка [сущeствитeльноe, noun]
 • บันทึกการออกเสียง : рама рама [German loanwords (uk), этнография]
 • บันทึกการออกเสียง : узор узор
 • บันทึกการออกเสียง : ручка ручка
 • บันทึกการออกเสียง : палатка палатка [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : у у [лемантар, у, ( Быков Сотников), ( Быкаў Сотнікаў), буква, алфавит, предлог, Баляслаў Прус Лялька]
 • บันทึกการออกเสียง : тонкий тонкий [( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : короткий короткий [( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : монета монета [сущeствитeльноe, noun]
 • บันทึกการออกเสียง : зебра зебра [именица, животиња, животные, zebra, Animal]
 • บันทึกการออกเสียง : на на [( Быков Сотников), ( Быкаў Сотнікаў), Баляслаў Прус Лялька]
 • บันทึกการออกเสียง : колесо колесо [Быков Сотников 2]
 • บันทึกการออกเสียง : там там [прислівник, там, ( Быков Сотников), ЮАС]