ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : hello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • บันทึกการออกเสียง : Sağer Sağer
 • บันทึกการออกเสียง : - kardeş buradan geçemezsin ha+ hayırdır lan dayı? - kardeş buradan geçemezsin ha+ hayırdır lan dayı? [İfade Alışverişi]
 • บันทึกการออกเสียง : yytdıktyı yytdıktyı
 • บันทึกการออกเสียง : Damen Damen
 • บันทึกการออกเสียง : Wsws Wsws
 • บันทึกการออกเสียง : Xelatên Xelatên
 • บันทึกการออกเสียง : Elî Elî [Günes]
 • บันทึกการออกเสียง : palad palad [palm of hand]
 • บันทึกการออกเสียง : özr-pezir özr-pezir
 • บันทึกการออกเสียง : lâ-şe lâ-şe
 • บันทึกการออกเสียง : Ina Ina
 • บันทึกการออกเสียง : ıs'ar ıs'ar
 • บันทึกการออกเสียง : Hoşnişid Hoşnişid
 • บันทึกการออกเสียง : hesti hesti [horse]
 • บันทึกการออกเสียง : gonceleb gonceleb
 • บันทึกการออกเสียง : ezlaf ezlaf
 • บันทึกการออกเสียง : eracif eracif
 • บันทึกการออกเสียง : deryab deryab
 • บันทึกการออกเสียง : da'vi da'vi
 • บันทึกการออกเสียง : dehakin dehakin
 • บันทึกการออกเสียง : dem e dem dem e dem
 • บันทึกการออกเสียง : der-an der-an
 • บันทึกการออกเสียง : der-a-kab der-a-kab
 • บันทึกการออกเสียง : bağ-istan bağ-istan
 • บันทึกการออกเสียง : berdel acuz berdel acuz
 • บันทึกการออกเสียง : bezm-gah bezm-gah
 • บันทึกการออกเสียง : Tatar milli üzençäleklären körtü. Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • บันทึกการออกเสียง : tatar köyläre tatar köyläre
 • บันทึกการออกเสียง : alaim-üs-sema alaim-üs-sema
 • บันทึกการออกเสียง : Aliman Aliman
 • บันทึกการออกเสียง : ameli-manda ameli-manda
 • บันทึกการออกเสียง : amin alayı amin alayı
 • บันทึกการออกเสียง : anberiyye anberiyye
 • บันทึกการออกเสียง : an-ı vahid an-ı vahid
 • บันทึกการออกเสียง : Aram Aram [bible, wire, california, fial de fer crancut, fial de ferre, de coire, peace, Biblical Name, Mardi, Les jours de la semaine, religie, bijbel, oude testament]
 • บันทึกการออกเสียง : abapuş abapuş
 • บันทึกการออกเสียง : afet-nümun afet-nümun
 • บันทึกการออกเสียง : aharlı aharlı
 • บันทึกการออกเสียง : beyat beyat
 • บันทึกการออกเสียง : sukat sukat [names]
 • บันทึกการออกเสียง : suka suka [noun, vomit, Swahili, Feeling, sugar, rzeczownik, zwierzę domowe, female dog, she-dog, names]
 • บันทึกการออกเสียง : suca suca [insults, vegetables, names]
 • บันทึกการออกเสียง : siva siva [names]
 • บันทึกการออกเสียง : senar senar [cenare, verbo, names]
 • บันทึกการออกเสียง : Salâr Salâr [names]
 • บันทึกการออกเสียง : razi razi [minimal pairs, minimal pair, names]
 • บันทึกการออกเสียง : naki naki [Number, number 2, names]
 • บันทึกการออกเสียง : Nakiye Nakiye [names]
 • บันทึกการออกเสียง : Nahire Nahire [names]