ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Pişir Pişir
 • บันทึกการออกเสียง : ödüyorum ödüyorum
 • บันทึกการออกเสียง : duyma duyma
 • บันทึกการออกเสียง : Duy Duy [male name, Vietnamese given name, Vietnamese name]
 • บันทึกการออกเสียง : anlat anlat
 • บันทึกการออกเสียง : Atesböcegi Atesböcegi
 • บันทึกการออกเสียง : Baruch dayan emet Baruch dayan emet
 • บันทึกการออกเสียง : Ünel Ünel
 • บันทึกการออกเสียง : Camıaltıspor Camıaltıspor
 • บันทึกการออกเสียง : pioneer pioneer [electronics]
 • บันทึกการออกเสียง : Silma Silma
 • บันทึกการออกเสียง : ABSE ABSE
 • บันทึกการออกเสียง : dü-zeban dü-zeban
 • บันทึกการออกเสียง : Damen Damen
 • บันทึกการออกเสียง : tormış iptäşem tormış iptäşem
 • บันทึกการออกเสียง : Tathı Tathı
 • บันทึกการออกเสียง : Lactobacillus buchneri Lactobacillus buchneri
 • บันทึกการออกเสียง : Wsws Wsws
 • บันทึกการออกเสียง : pezciyan_amira pezciyan_amira
 • บันทึกการออกเสียง : Xelatên Xelatên
 • บันทึกการออกเสียง : Elî Elî [Günes]
 • บันทึกการออกเสียง : palad palad [palm of hand]
 • บันทึกการออกเสียง : özr-pezir özr-pezir
 • บันทึกการออกเสียง : lâ-şe lâ-şe
 • บันทึกการออกเสียง : Ina Ina
 • บันทึกการออกเสียง : ıs'ar ıs'ar
 • บันทึกการออกเสียง : Hoşnişid Hoşnişid
 • บันทึกการออกเสียง : hesti hesti [horse]
 • บันทึกการออกเสียง : gonceleb gonceleb
 • บันทึกการออกเสียง : ezlaf ezlaf
 • บันทึกการออกเสียง : eracif eracif
 • บันทึกการออกเสียง : deryab deryab
 • บันทึกการออกเสียง : da'vi da'vi
 • บันทึกการออกเสียง : dehakin dehakin
 • บันทึกการออกเสียง : dem e dem dem e dem
 • บันทึกการออกเสียง : der-an der-an
 • บันทึกการออกเสียง : der-a-kab der-a-kab
 • บันทึกการออกเสียง : bağ-istan bağ-istan
 • บันทึกการออกเสียง : berdel acuz berdel acuz
 • บันทึกการออกเสียง : bezm-gah bezm-gah
 • บันทึกการออกเสียง : bi-hakkın bi-hakkın
 • บันทึกการออกเสียง : bi niğah bi niğah
 • บันทึกการออกเสียง : Bitig Bitig
 • บันทึกการออกเสียง : canefşan canefşan
 • บันทึกการออกเสียง : Cangir Cangir
 • บันทึกการออกเสียง : Tatar milli üzençäleklären körtü. Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • บันทึกการออกเสียง : tatar köyläre tatar köyläre
 • บันทึกการออกเสียง : alaim-üs-sema alaim-üs-sema
 • บันทึกการออกเสียง : Aliman Aliman
 • บันทึกการออกเสียง : ameli-manda ameli-manda