ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : wanpla wanpla
 • บันทึกการออกเสียง : Isaia Toeava Isaia Toeava
 • บันทึกการออกเสียง : Israel Israel
 • บันทึกการออกเสียง : India India
 • บันทึกการออกเสียง : Taiwan Taiwan
 • บันทึกการออกเสียง : Platon Platon
 • บันทึกการออกเสียง : 没有 没有
 • บันทึกการออกเสียง : Lace Kunei Lace Kunei
 • บันทึกการออกเสียง : Ramona Padio Ramona Padio
 • บันทึกการออกเสียง : Belinda Giada Belinda Giada
 • บันทึกการออกเสียง : Christol Mato Christol Mato
 • บันทึกการออกเสียง : Selina Unamba Selina Unamba
 • บันทึกการออกเสียง : Martha Karl Martha Karl
 • บันทึกการออกเสียง : liklik liklik
 • บันทึกการออกเสียง : Papua Papua
 • บันทึกการออกเสียง : Oro (provins) Oro (provins)
 • บันทึกการออกเสียง : Niu Ailan Niu Ailan
 • บันทึกการออกเสียง : daru daru
 • บันทึกการออกเสียง : pusi pusi
 • บันทึกการออกเสียง : dok dok
 • บันทึกการออกเสียง : redpela redpela
 • บันทึกการออกเสียง : binatang binatang
 • บันทึกการออกเสียง : gumi gumi
 • บันทึกการออกเสียง : kumul kumul
 • บันทึกการออกเสียง : bros bros
 • บันทึกการออกเสียง : palai palai
 • บันทึกการออกเสียง : lombo lombo
 • บันทึกการออกเสียง : lapun lapun
 • บันทึกการออกเสียง : muruk muruk
 • บันทึกการออกเสียง : sayor sayor
 • บันทึกการออกเสียง : toktok toktok
 • บันทึกการออกเสียง : yia yia
 • บันทึกการออกเสียง : nating nating
 • บันทึกการออกเสียง : siro siro
 • บันทึกการออกเสียง : Mars Mars
 • บันทึกการออกเสียง : mei mei
 • บันทึกการออกเสียง : Jenueri Jenueri
 • บันทึกการออกเสียง : Nogat Nogat
 • บันทึกการออกเสียง : skius skius
 • บันทึกการออกเสียง : tenkyu tenkyu
 • บันทึกการออกเสียง : Yurop Yurop
 • บันทึกการออกเสียง : yusim yusim
 • บันทึกการออกเสียง : yupela yupela
 • บันทึกการออกเสียง : yupela olgera yupela olgera
 • บันทึกการออกเสียง : yutupela yutupela
 • บันทึกการออกเสียง : Rijen Rijen
 • บันทึกการออกเสียง : buk buk
 • บันทึกการออกเสียง : planti planti
 • บันทึกการออกเสียง : nupela nupela
 • บันทึกการออกเสียง : giraun giraun