ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yIbaH yIbaH
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jIyaj jIyaj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jIyajbe' jIyajbe'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vlghajbe' vlghajbe'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า joH'a joH'a
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Qapla'ghu Qapla'ghu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า qey qey [verbs]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Qeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chu' chu'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า togh togh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hov hov
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chis chis [chis]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chal chal [here]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า qeS’a’ qeS’a’
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pIn'a' pIn'a' [maestra]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า parmaq parmaq [amor]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Wlj Wlj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ba Qa' ba Qa'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Qaqqu Qaqqu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า qamuSHa qamuSHa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า    
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bIHnuch bIHnuch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nIm wIb ngogh nIm wIb ngogh [food]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ghogh HablI'Hom ghogh HablI'Hom [communication technology]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 'echletHom 'echletHom
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า puH Doj puH Doj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า raQ raQ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mIllogh qonwI' mIllogh qonwI'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lupwI' lupwI'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ghem ghem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ghor ghor
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tIr ngogh tIr ngogh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า QoghIj QoghIj [body part]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า loDHom loDHom
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngaSwI' ngaSwI' [container]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bal bal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, NL AUB, adverb, container]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า porgh porgh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า biQ Duj biQ Duj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า SuD 'ej wov SuD 'ej wov [colors]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Huch nav Huch nav
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า qam Do Duj qam Do Duj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า qa'vIn qa'vIn [Beverage]

วลี