ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : tlhIH quvHa' tlhIH quvHa'
 • บันทึกการออกเสียง : qaStaHvIS ram jIyItnIS qaStaHvIS ram jIyItnIS
 • บันทึกการออกเสียง : petaQ ghaH DonalD trump'e'. petaQ ghaH DonalD trump'e'.
 • บันทึกการออกเสียง : Doqqu' 'epIl naH. Doqqu' 'epIl naH.
 • บันทึกการออกเสียง : Qu’vatlh Qu’vatlh
 • บันทึกการออกเสียง : joh joh
 • บันทึกการออกเสียง : Kuvah'Magh Kuvah'Magh
 • บันทึกการออกเสียง : Ko'wa-mach Ko'wa-mach
 • บันทึกการออกเสียง : petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'. petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'.
 • บันทึกการออกเสียง : mataH HeghDI' chaH! mataH HeghDI' chaH!
 • บันทึกการออกเสียง : nughDaq mayIn. nughDaq mayIn.
 • บันทึกการออกเสียง : Z Z [alphabet, consonants, letters, letter, Sosič Balerina, Marjan Bregant, Prešeren]
 • บันทึกการออกเสียง : Q'ploq Q'ploq
 • บันทึกการออกเสียง : 'oHbej 'oHbej [adveb]
 • บันทึกการออกเสียง : Qumwl' ylchu' Qumwl' ylchu'
 • บันทึกการออกเสียง : Big Mac Big Mac [product names, fast food, food]
 • บันทึกการออกเสียง : bIyIt bIyIt
 • บันทึกการออกเสียง : jIyIt jIyIt
 • บันทึกการออกเสียง : ponglIj ponglIj
 • บันทึกการออกเสียง : 'oH'a' 'oH'a'
 • บันทึกการออกเสียง : qaplan qaplan [Zamanalif, zoology, зоология]
 • บันทึกการออกเสียง : nuqjatlh nuqjatlh
 • บันทึกการออกเสียง : bImach bImach
 • บันทึกการออกเสียง : ' ' [apostrophe, 작은 따옴표, symbol]
 • บันทึกการออกเสียง : maQong maQong
 • บันทึกการออกเสียง : jIvum jIvum
 • บันทึกการออกเสียง : Suqet Suqet
 • บันทึกการออกเสียง : maqet maqet
 • บันทึกการออกเสียง : bISup bISup
 • บันทึกการออกเสียง : Hab SoSlI' Quch! Hab SoSlI' Quch!
 • บันทึกการออกเสียง : yIbaH yIbaH
 • บันทึกการออกเสียง : jIyaj jIyaj
 • บันทึกการออกเสียง : jIyajbe' jIyajbe'
 • บันทึกการออกเสียง : vlghajbe' vlghajbe'
 • บันทึกการออกเสียง : jlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • บันทึกการออกเสียง : HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • บันทึกการออกเสียง : joH'a joH'a
 • บันทึกการออกเสียง : Qapla'ghu Qapla'ghu
 • บันทึกการออกเสียง : qey qey [verbs]
 • บันทึกการออกเสียง : Qeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • บันทึกการออกเสียง : chu' chu'
 • บันทึกการออกเสียง : tlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • บันทึกการออกเสียง : Mong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • บันทึกการออกเสียง : tet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • บันทึกการออกเสียง : cha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • บันทึกการออกเสียง : sup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • บันทึกการออกเสียง : togh togh
 • บันทึกการออกเสียง : hov hov
 • บันทึกการออกเสียง : chis chis [chis, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan, surname]