ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : lekhage lekhage
 • บันทึกการออกเสียง : pjoskig pjoskig
 • บันทึกการออกเสียง : Alexander Woentin Alexander Woentin
 • บันทึกการออกเสียง : vågbroar vågbroar
 • บันทึกการออกเสียง : flankrörelserna flankrörelserna
 • บันทึกการออกเสียง : linjerörelse linjerörelse
 • บันทึกการออกเสียง : linjerörelsen linjerörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : böljerörelsen böljerörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : böljerörelser böljerörelser
 • บันทึกการออกเสียง : lottarörelse lottarörelse
 • บันทึกการออกเสียง : lottarörelsen lottarörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : lottarörelser lottarörelser
 • บันทึกการออกเสียง : kassarörelse kassarörelse
 • บันทึกการออกเสียง : kassarörelsen kassarörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : kassarörelser kassarörelser
 • บันทึกการออกเสียง : kassarörelserna kassarörelserna
 • บันทึกการออกเสียง : hävrörelserna hävrörelserna
 • บันทึกการออกเสียง : hävrörelse hävrörelse
 • บันทึกการออกเสียง : hävrörelsen hävrörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : hävrörelser hävrörelser
 • บันทึกการออกเสียง : gruvrörelse gruvrörelse
 • บันทึกการออกเสียง : gruvrörelsen gruvrörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : gruvrörelser gruvrörelser
 • บันทึกการออกเสียง : gruvrörelserna gruvrörelserna
 • บันทึกการออกเสียง : rattrörelsen rattrörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : rattrörelser rattrörelser
 • บันทึกการออกเสียง : rattrörelserna rattrörelserna
 • บันทึกการออกเสียง : poströrelsen poströrelsen
 • บันทึกการออกเสียง : poströrelser poströrelser
 • บันทึกการออกเสียง : poströrelserna poströrelserna
 • บันทึกการออกเสียง : rattrörelse rattrörelse
 • บันทึกการออกเสียง : sektrörelser sektrörelser
 • บันทึกการออกเสียง : sektrörelserna sektrörelserna
 • บันทึกการออกเสียง : poströrelse poströrelse
 • บันทึกการออกเสียง : livsrörelser livsrörelser
 • บันทึกการออกเสียง : livsrörelserna livsrörelserna
 • บันทึกการออกเสียง : sektrörelse sektrörelse
 • บันทึกการออกเสียง : sektrörelsen sektrörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : massrörelserna massrörelserna
 • บันทึกการออกเสียง : livsrörelse livsrörelse
 • บันทึกการออกเสียง : livsrörelsen livsrörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : ögonrörelserna ögonrörelserna
 • บันทึกการออกเสียง : massrörelse massrörelse
 • บันทึกการออกเสียง : massrörelsen massrörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : massrörelser massrörelser
 • บันทึกการออกเสียง : ögonrörelse ögonrörelse
 • บันทึกการออกเสียง : ögonrörelsen ögonrörelsen
 • บันทึกการออกเสียง : ögonrörelser ögonrörelser
 • บันทึกการออกเสียง : hamnrörelse hamnrörelse
 • บันทึกการออกเสียง : hamnrörelsen hamnrörelsen

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : det är bara bra det är bara bra [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : kul att ses kul att ses [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : det är fint det är fint [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Hur är det Hur är det [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : gå för långt gå för långt [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : vinna ett vad vinna ett vad [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Konungariket Danmark Konungariket Danmark [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : håller sig vaken håller sig vaken [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Det gör budskapet mycket tydligt. Det gör budskapet mycket tydligt. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Det är ett mycket viktigt budskap Det är ett mycket viktigt budskap [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Vi göra det mer tillgänglig för besökaren Vi göra det mer tillgänglig för besökaren [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : urvalet och insamlingen av föremål urvalet och insamlingen av föremål [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Som du redan vet... Som du redan vet... [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : släpper in släpper in [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : alex hemunt alex hemunt [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : något som helst något som helst [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : bli anmäld bli anmäld [อื่น ๆ]