ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Battle of MuktsarBattle of Muktsar [Title]
 • บันทึกการออกเสียง : ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : ..보다 더 멀리 가지 마세요...보다 더 멀리 가지 마세요. [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 샅샅이 뒤져 보세요.샅샅이 뒤져 보세요. [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 내릴 역을 지나쳤어요.내릴 역을 지나쳤어요. [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 큰 도로에서 동쪽으로 가세요큰 도로에서 동쪽으로 가세요 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 서쪽 방향 고속도로로 가세요서쪽 방향 고속도로로 가세요 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : ..의 왼쪽으로..의 왼쪽으로 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 돌아서세요.돌아서세요. [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 다리 밑으로 가세요.다리 밑으로 가세요. [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : ..의 뒤쪽으로.....의 뒤쪽으로... [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 왼편에 표지판이 보일 거에요.왼편에 표지판이 보일 거에요. [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 여기서 모퉁이 오른쪽에여기서 모퉁이 오른쪽에 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : ..의 앞으로..의 앞으로 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 1번 출구로 가세요.1번 출구로 가세요. [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 위에서 아래로위에서 아래로 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : ..의 오른쪽으로..의 오른쪽으로 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 주유소까지 쭉 가세요주유소까지 쭉 가세요 [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 로터리 세 번째 출구로 가세요로터리 세 번째 출구로 가세요 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 사거리에서사거리에서 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 오른쪽 차선으로 계속 가세요.오른쪽 차선으로 계속 가세요. [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 고속도로에서 남쪽으로 가세요고속도로에서 남쪽으로 가세요 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 오른쪽 차선에 계세요.오른쪽 차선에 계세요. [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 1층에서1층에서 [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : 디저트는 뭐가 있나요?디저트는 뭐가 있나요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 마스터카드로 계산해도 되나요?마스터카드로 계산해도 되나요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 무엇을 드시겠어요?무엇을 드시겠어요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 메뉴 좀 주시겠어요?메뉴 좀 주시겠어요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 이 자리 비어 있나요?이 자리 비어 있나요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 수저 좀 주시겠어요?수저 좀 주시겠어요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 저는 땅콩 알러지가 있어요저는 땅콩 알러지가 있어요 [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 이거 포장해 주실 수 있나요?이거 포장해 주실 수 있나요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 어린이 메뉴 있나요?어린이 메뉴 있나요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 하실 수 있을 때 해 주세요.하실 수 있을 때 해 주세요. [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 예약했어요.예약했어요. [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 레드 와인은 얼마인가요?레드 와인은 얼마인가요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 물 한 잔 주세요.물 한 잔 주세요. [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 이 음식에 글루텐 들어 있나요?이 음식에 글루텐 들어 있나요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 유아용 의자 있나요?유아용 의자 있나요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 계산서 주세요.계산서 주세요. [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 양이 얼마나 되나요?양이 얼마나 되나요? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 이 음식 너무 짜요.이 음식 너무 짜요. [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 맛있게 드세요맛있게 드세요 [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 스테이크는 미디엄 레어로 해 주세요.스테이크는 미디엄 레어로 해 주세요. [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : 카드로 계산해도 되나요?카드로 계산해도 되나요? [การรับประทานอาหาร]