ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ntokozo Qwabe Ntokozo Qwabe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iSewula Afrika iSewula Afrika
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iPitori iPitori
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iluju iluju
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า isivalo isivalo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า igwayi igwayi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า amathumbu amathumbu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ilitje ilitje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ibizo ibizo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umthetho umthetho
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ihlombe ihlombe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า isifuba isifuba
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า uZimu uZimu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า isincele isincele
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ipumalanga ipumalanga
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า isitja isitja
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umkhuba umkhuba
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iveke iveke
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า imiseme imiseme
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umendo umendo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า idwende idwende
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ihlanya ihlanya
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umuthi umuthi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า isiwebu isiwebu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า utjwala utjwala
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inwabu inwabu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า izembe izembe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umsana umsana
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ikawu ikawu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ipi ipi [Zamanalif]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า santoh santoh