ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : 민주주의 (民主主義) 민주주의 (民主主義)
 • บันทึกการออกเสียง : 그 버스 운전사는 불친절하다 그 버스 운전사는 불친절하다
 • บันทึกการออกเสียง : 케이팝을 좋아해요 케이팝을 좋아해요
 • บันทึกการออกเสียง : 케이팝을 들어요 케이팝을 들어요
 • บันทึกการออกเสียง : 어건 한국어로 뭐예요 어건 한국어로 뭐예요
 • บันทึกการออกเสียง : 건드려요 건드려요
 • บันทึกการออกเสียง : 얻어요 얻어요
 • บันทึกการออกเสียง : 쓰러져요 쓰러져요
 • บันทึกการออกเสียง : 틀어요 틀어요
 • บันทึกการออกเสียง : 겹쳐요 겹쳐요
 • บันทึกการออกเสียง : 커다래요 커다래요
 • บันทึกการออกเสียง : 풀려요 풀려요
 • บันทึกการออกเสียง : 재워요 재워요
 • บันทึกการออกเสียง : 입혀요 입혀요
 • บันทึกการออกเสียง : 신겨요 신겨요
 • บันทึกการออกเสียง : 태워요 태워요
 • บันทึกการออกเสียง : 벗겨요 벗겨요
 • บันทึกการออกเสียง : 감겨요 감겨요
 • บันทึกการออกเสียง : 가둬 놓다 가둬 놓다
 • บันทึกการออกเสียง : 굵어요 굵어요
 • บันทึกการออกเสียง : Lee Sun-Kyun Lee Sun-Kyun
 • บันทึกการออกเสียง : 증거가 말하는 것은 무엇인가요 증거가 말하는 것은 무엇인가요
 • บันทึกการออกเสียง : 그 개는 머리를 흔들고 있어요 그 개는 머리를 흔들고 있어요
 • บันทึกการออกเสียง : 달아 달아
 • บันทึกการออกเสียง : 철물점에서 페인트를 샀어요 철물점에서 페인트를 샀어요
 • บันทึกการออกเสียง : 지난달 이후로 그녀를 보지 못했다 지난달 이후로 그녀를 보지 못했다
 • บันทึกการออกเสียง : 사라져요 사라져요
 • บันทึกการออกเสียง : 새겨요 새겨요
 • บันทึกการออกเสียง : 머물러요 머물러요
 • บันทึกการออกเสียง : 날카로워요 날카로워요
 • บันทึกการออกเสียง : 펼쳐요 펼쳐요
 • บันทึกการออกเสียง : 저 같으면 저 같으면
 • บันทึกการออกเสียง : 현재는 현재는
 • บันทึกการออกเสียง : 조유리 조유리
 • บันทึกการออกเสียง : 바지가 찢어지다 바지가 찢어지다
 • บันทึกการออกเสียง : 이 표지를 문에 달아주세요 이 표지를 문에 달아주세요
 • บันทึกการออกเสียง : 사진을 벽에 달았어요 사진을 벽에 달았어요
 • บันทึกการออกเสียง : 저는 몇 년 전에 다리를 다쳐서 병원 응급실에 갔어요 저는 몇 년 전에 다리를 다쳐서 병원 응급실에 갔어요
 • บันทึกการออกเสียง : 보현보살 [普賢菩薩] 보현보살 [普賢菩薩]
 • บันทึกการออกเสียง : 지장보살 [地藏菩薩] 지장보살 [地藏菩薩]
 • บันทึกการออกเสียง : 데려가요 데려가요
 • บันทึกการออกเสียง : 숨겨요 숨겨요
 • บันทึกการออกเสียง : 속여요 속여요
 • บันทึกการออกเสียง : 地蔵菩薩 地蔵菩薩
 • บันทึกการออกเสียง : 졸고 있었소 졸고 있었소
 • บันทึกการออกเสียง : 졸고 있다 졸고 있다
 • บันทึกการออกเสียง : 윤다인 윤다인
 • บันทึกการออกเสียง : 가게에 들어가다 가게에 들어가다
 • บันทึกการออกเสียง : 휴일이에요 휴일이에요
 • บันทึกการออกเสียง : 그랬나 [사투리] 그랬나 [사투리]