ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : пэ кӏыхь пэ кӏыхь
 • บันทึกการออกเสียง : къэгъанэ къэгъанэ
 • บันทึกการออกเสียง : къыдогъанэ къыдогъанэ
 • บันทึกการออกเสียง : лъэщӏ лъэщӏ
 • บันทึกการออกเสียง : узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт
 • บันทึกการออกเสียง : сышхэну сыхуейщ сышхэну сыхуейщ
 • บันทึกการออกเสียง : дыщэ пыӏэ дыщэ пыӏэ
 • บันทึกการออกเสียง : пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр? пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр?
 • บันทึกการออกเสียง : унэм и теплъэ унэм и теплъэ
 • บันทึกการออกเสียง : нэщӏыса нэщӏыса
 • บันทึกการออกเสียง : нэщӏысын нэщӏысын
 • บันทึกการออกเสียง : зегъасэ зегъасэ
 • บันทึกการออกเสียง : ягъэлъапӏэ ягъэлъапӏэ
 • บันทึกการออกเสียง : удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • บันทึกการออกเสียง : ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • บันทึกการออกเสียง : нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • บันทึกการออกเสียง : щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • บันทึกการออกเสียง : удыгъэ удыгъэ
 • บันทึกการออกเสียง : хуэжэн хуэжэн
 • บันทึกการออกเสียง : щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • บันทึกการออกเสียง : зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • บันทึกการออกเสียง : лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • บันทึกการออกเสียง : тепӏэн тепӏэн
 • บันทึกการออกเสียง : ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • บันทึกการออกเสียง : пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • บันทึกการออกเสียง : хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • บันทึกการออกเสียง : псытекӏэ псытекӏэ
 • บันทึกการออกเสียง : фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • บันทึกการออกเสียง : шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • บันทึกการออกเสียง : уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • บันทึกการออกเสียง : къэзэр къэзэр
 • บันทึกการออกเสียง : гъэбэтэн гъэбэтэн
 • บันทึกการออกเสียง : зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • บันทึกการออกเสียง : зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • บันทึกการออกเสียง : хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • บันทึกการออกเสียง : абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • บันทึกการออกเสียง : ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • บันทึกการออกเสียง : хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • บันทึกการออกเสียง : хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • บันทึกการออกเสียง : щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • บันทึกการออกเสียง : хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • บันทึกการออกเสียง : ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • บันทึกการออกเสียง : цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • บันทึกการออกเสียง : улъиигъэ улъиигъэ
 • บันทึกการออกเสียง : ящхьопэ ящхьопэ
 • บันทึกการออกเสียง : щхьэпэн щхьэпэн
 • บันทึกการออกเสียง : накӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын
 • บันทึกการออกเสียง : зэдаӏуэ тхылъ зэдаӏуэ тхылъ
 • บันทึกการออกเสียง : зэгъэпэща зэгъэпэща
 • บันทึกการออกเสียง : шэдыбжь пшынэ шэдыбжь пшынэ