ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : блэ зэраукӀ баш блэ зэраукӀ баш
 • บันทึกการออกเสียง : Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ
 • บันทึกการออกเสียง : блэ зэуар кӀапсэм щощтэ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ
 • บันทึกการออกเสียง : псым симыхьмэ псым симыхьмэ
 • บันทึกการออกเสียง : згъэпщкӏуащ згъэпщкӏуащ
 • บันทึกการออกเสียง : псэ зыпыт псэ зыпыт
 • บันทึกการออกเสียง : тхылъыр зытеухуар сыт? тхылъыр зытеухуар сыт?
 • บันทึกการออกเสียง : хьэкӏэпыч хьэкӏэпыч
 • บันทึกการออกเสียง : пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • บันทึกการออกเสียง : хуэпщэфӏэн хуэпщэфӏэн
 • บันทึกการออกเสียง : сыкъыфӏэбгъанура? сыкъыфӏэбгъанура?
 • บันทึกการออกเสียง : мэкIухуэ мэкIухуэ
 • บันทึกการออกเสียง : силӏ силӏ
 • บันทึกการออกเสียง : А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • บันทึกการออกเสียง : къуенцӏ къуенцӏ
 • บันทึกการออกเสียง : къуенару къуенару
 • บันทึกการออกเสียง : зызэхэцӏэлэжын зызэхэцӏэлэжын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэшэкӏын зызэшэкӏын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэхъуэкӏын зызэхъуэкӏын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэхэуфэн зызэхэуфэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэхуэщӏын зызэхуэщӏын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэхуитӏэн зызэхуитӏэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэхуэшэн зызэхуэшэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэфӏэхын зызэфӏэхын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэфӏэшын зызэфӏэшын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэфӏэгъэпкӏэн зызэфӏэгъэпкӏэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэфӏэгъэпщхьэн зызэфӏэгъэпщхьэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэфӏэлъхьэн зызэфӏэлъхьэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэупсеин зызэупсеин
 • บันทึกการออกเสียง : зызэфӏэгъэлэлын зызэфӏэгъэлэлын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэтеубыдэн зызэтеубыдэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэтешэщӏэн зызэтешэщӏэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэтеуӏэфӏэн зызэтеуӏэфӏэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэтеубыдэжын зызэтеубыдэжын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэтеӏыгъэн зызэтеӏыгъэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэтеӏэжьэн зызэтеӏэжьэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэтеуӏэфӏэжын зызэтеуӏэфӏэжын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпэщӏэсэн зызэпэщӏэсэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэрыгъэпщхьэн зызэрыгъэпщхьэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпыщӏэн зызэпыщӏэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпэгъэзэн зызэпэгъэзэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпэплъыхьыжын зызэпэплъыхьыжын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпылъхьэн зызэпылъхьэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпылъэщӏыхьын зызэпылъэщӏыхьын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпщытын зызэпщытын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпыӏудзын зызэпыӏудзын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпылӏэщӏыхьыжын зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпкърегъэчын зызэпкърегъэчын
 • บันทึกการออกเสียง : зызэпщӏэхэдзэн зызэпщӏэхэдзэн
 • บันทึกการออกเสียง : зызэлъыӏухын зызэлъыӏухын