ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • บันทึกการออกเสียง : бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • บันทึกการออกเสียง : кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • บันทึกการออกเสียง : апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • บันทึกการออกเสียง : апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • บันทึกการออกเสียง : зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • บันทึกการออกเสียง : ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • บันทึกการออกเสียง : пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • บันทึกการออกเสียง : сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • บันทึกการออกเสียง : сымис сымис
 • บันทึกการออกเสียง : зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • บันทึกการออกเสียง : адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • บันทึกการออกเสียง : ябгъэ ябгъэ
 • บันทึกการออกเสียง : ябжыр ябжыр
 • บันทึกการออกเสียง : ябж ябж
 • บันทึกการออกเสียง : ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • บันทึกการออกเสียง : ямыдэ ямыдэ
 • บันทึกการออกเสียง : ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • บันทึกการออกเสียง : сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • บันทึกการออกเสียง : еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • บันทึกการออกเสียง : щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • บันทึกการออกเสียง : Яша Яша [имя, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : яшэ яшэ
 • บันทึกการออกเสียง : зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • บันทึกการออกเสียง : зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • บันทึกการออกเสียง : хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • บันทึกการออกเสียง : ящӏ ящӏ
 • บันทึกการออกเสียง : ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • บันทึกการออกเสียง : телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • บันทึกการออกเสียง : телъэтын телъэтын
 • บันทึกการออกเสียง : жэщым яшхын жэщым яшхын
 • บันทึกการออกเสียง : ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • บันทึกการออกเสียง : ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • บันทึกการออกเสียง : псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • บันทึกการออกเสียง : ар дауэ? ар дауэ?
 • บันทึกการออกเสียง : тэмакъыдзэ тэмакъыдзэ
 • บันทึกการออกเสียง : бдзэху бдзэху
 • บันทึกการออกเสียง : пэублэ пэублэ
 • บันทึกการออกเสียง : адыгэбзэ зэгъащӏэ адыгэбзэ зэгъащӏэ
 • บันทึกการออกเสียง : ягъуэт ягъуэт
 • บันทึกการออกเสียง : лӏэнхуэкӏуэ лӏэнхуэкӏуэ
 • บันทึกการออกเสียง : хуэкӏуэн хуэкӏуэн
 • บันทึกการออกเสียง : уэгутеуэ уэгутеуэ
 • บันทึกการออกเสียง : абы и шынэхъыщӏэт абы и шынэхъыщӏэт
 • บันทึกการออกเสียง : абгъуэхэр ящӏ абгъуэхэр ящӏ
 • บันทึกการออกเสียง : ӏуэхукӏэ къэкӏуэн ӏуэхукӏэ къэкӏуэн
 • บันทึกการออกเสียง : ӏыхьэ щанэр етын хуейщ ӏыхьэ щанэр етын хуейщ
 • บันทึกการออกเสียง : и фэр апщыгъуэм нэхъ ӏейт и фэр апщыгъуэм нэхъ ӏейт
 • บันทึกการออกเสียง : минрэ щибгъурэ пщыкӏутхурэ минрэ щибгъурэ пщыкӏутхурэ
 • บันทึกการออกเสียง : кхъухьышхуэ кхъухьышхуэ