ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум инэн гум инэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум имыкӀын гум имыкӀын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум имыкӀыж гум имыкӀыж
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум илъын гум илъын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум игъэлъын гум игъэлъын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум зимыӀэтын гум зимыӀэтын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум жьы дэхьэн гум жьы дэхьэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум жьы дэкӀын гум жьы дэкӀын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум жьы дэгъэкӀын гум жьы дэгъэкӀын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум екӀун гум екӀун
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум бзэджагъэ хуилъын гум бзэджагъэ хуилъын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум бзаджэ илъын гум бзаджэ илъын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гукӀэ щӀэн гукӀэ щӀэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гукӀэ зыдэӀыгъын гукӀэ зыдэӀыгъын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гу щыхуэн гу щыхуэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гу щабэ гу щабэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гу хуэщӀын гу хуэщӀын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гу лъегъэтэн гу лъегъэтэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гу къылъамытэн гу къылъамытэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гу къызылъегъэтэн гу къызылъегъэтэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэшэн гуэшэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэщтыхьын гуэщтыхьын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэшакӏуэ гуэшакӏуэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэш гуэш
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэщӏэн гуэщӏэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэщӏыхьын гуэщӏыхьын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэфыкӏын гуэфыкӏын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэчын гуэчын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэжын гуэжын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гурыхь гурыхь
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэхьэн гуэхьэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэхьэжын гуэхьэжын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэхын гуэхын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэхуэн гуэхуэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэхун гуэхун
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэудын гуэудын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэупсеин гуэупсеин
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэтӏэтыкӏын гуэтӏэтыкӏын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэтӏысхьэн гуэтӏысхьэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэтын гуэтын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэтхэн гуэтхэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэтхъын гуэтхъын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гурымыхь гурымыхь
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэлӏыкӏын гуэлӏыкӏын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэлъэтын гуэлъэтын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэлъын гуэлъын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэкӏын гуэкӏын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэкӏыжын гуэкӏыжын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэгъэжын гуэгъэжын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэгъэувэн гуэгъэувэн