ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Aldgillis Aldgillis
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hettinga Hettinga [Frisian name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Figebeam Figebeam [fig tree]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aigburth aigburth [place, places]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jiskefet jiskefet
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fryk Fryk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า par par [noun, Latvian prepositions, Accusative case, rzeczownik, członek Izby Lordów, parlament, Wielka Brytania, per, preposizione, by]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า by by [aby, in order to, so as to, see <wasze>, Scrabble words]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า baan baan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Maat Maat [noun, nautical, Officer, army rank, zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nút nút
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ree ree [noun, seafaring term, roe-deer]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า draaf draaf
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fee fee [noun, Oxford 3000]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mien mien [music, Mi (pl.)]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yt yt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nim nim [zaimek, odmiana zaimków, he, HIM, za ~, behind him, z ~. with him, see <przecież>, see <wydawać się>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า per per [kalbos dalis: prielinksnis, kalbos dalis: dalelytė]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aap aap [mammals, animals, German noun, staysail, water, Animal, 粵語拼音, 粵語拼音韵母, 粤语拼音, 粤语拼音韵母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping finals]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า raam raam [chemical element, noun, window]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maar maar [zelfstandig naamwoord, bijwoord]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mis mis [nom, month, chemical element, bijvoeglijk naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mes mes
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า smoarge smoarge
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า teannen teannen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stiennen stiennen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า silen silen [creature, Greek mythology]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stêden stêden
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า laitsje laitsje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า toars toars
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า opljeppenens opljeppenens
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า leffens leffens
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lilkens lilkens
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kostúm kostúm
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fjouwertûzen fjouwertûzen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sântûzen sântûzen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า seistûzen seistûzen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า achttûzen achttûzen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stêf stêf
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mûs mûs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rêch rêch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rôt rôt [langage familier]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Finzen Finzen [names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า heard heard [verb past tense]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beheart beheart
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า flammen flammen [verb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า militêr militêr
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dûmny dûmny
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ienfâldich ienfâldich
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า weagen weagen

วลี

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fan de lytse mol.Fan de lytse mol. [อื่น ๆ]