ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : tatawaw tatawaw
 • บันทึกการออกเสียง : pahkwêsikan pahkwêsikan
 • บันทึกการออกเสียง : Mosakahiken Mosakahiken
 • บันทึกการออกเสียง : tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • บันทึกการออกเสียง : piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • บันทึกการออกเสียง : pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • บันทึกการออกเสียง : pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • บันทึกการออกเสียง : e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • บันทึกการออกเสียง : e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • บันทึกการออกเสียง : e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • บันทึกการออกเสียง : soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • บันทึกการออกเสียง : micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • บันทึกการออกเสียง : sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • บันทึกการออกเสียง : e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • บันทึกการออกเสียง : ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • บันทึกการออกเสียง : ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • บันทึกการออกเสียง : papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • บันทึกการออกเสียง : mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • บันทึกการออกเสียง : atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • บันทึกการออกเสียง : misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • บันทึกการออกเสียง : misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • บันทึกการออกเสียง : kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • บันทึกการออกเสียง : misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • บันทึกการออกเสียง : misihow misihow [Hockey, penalty]
 • บันทึกการออกเสียง : kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • บันทึกการออกเสียง : akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • บันทึกการออกเสียง : e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • บันทึกการออกเสียง : tawisihkwahk tawisihkwahk
 • บันทึกการออกเสียง : tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • บันทึกการออกเสียง : misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • บันทึกการออกเสียง : pihtokwahew pihtokwahew
 • บันทึกการออกเสียง : osihew osihew
 • บันทึกการออกเสียง : kociw kociw
 • บันทึกการออกเสียง : nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • บันทึกการออกเสียง : nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • บันทึกการออกเสียง : nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • บันทึกการออกเสียง : onikanohtew onikanohtew
 • บันทึกการออกเสียง : onikanapoyow onikanapoyow
 • บันทึกการออกเสียง : e-maskamat e-maskamat
 • บันทึกการออกเสียง : kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • บันทึกการออกเสียง : napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • บันทึกการออกเสียง : okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • บันทึกการออกเสียง : otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • บันทึกการออกเสียง : otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • บันทึกการออกเสียง : naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • บันทึกการออกเสียง : otawi-metawew otawi-metawew
 • บันทึกการออกเสียง : tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • บันทึกการออกเสียง : peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]