ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : wapiti wapiti [animals, elk, animal (plural)]
 • บันทึกการออกเสียง : Dene Dene [First Nations, indigenous peoples, Canada, Aboriginal Canada]
 • บันทึกการออกเสียง : kisiskâciwanisîpiy kisiskâciwanisîpiy [Saskatchewan]
 • บันทึกการออกเสียง : mawimostawew mawimostawew
 • บันทึกการออกเสียง : atâhk atâhk [atâhk, star, astronomy]
 • บันทึกการออกเสียง : Nisichawayasihk Nisichawayasihk
 • บันทึกการออกเสียง : Kūkŭm Kūkŭm [grandma]
 • บันทึกการออกเสียง : Waapiti Waapiti
 • บันทึกการออกเสียง : âhâsiw âhâsiw
 • บันทึกการออกเสียง : Mahikhan Mahikhan
 • บันทึกการออกเสียง : cîpayoskana cîpayoskana
 • บันทึกการออกเสียง : Nikon Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • บันทึกการออกเสียง : Attawapiskat Attawapiskat
 • บันทึกการออกเสียง : Naberkistagon Naberkistagon
 • บันทึกการออกเสียง : têniki têniki
 • บันทึกการออกเสียง : kinanaskomitin kinanaskomitin
 • บันทึกการออกเสียง : âpihtawikosisân âpihtawikosisân
 • บันทึกการออกเสียง : ayamihcikew ayamihcikew
 • บันทึกการออกเสียง : Ashenee Ashenee
 • บันทึกการออกเสียง : ninâpêm ninâpêm [my husband, my man, people]
 • บันทึกการออกเสียง : nicâhkos nicâhkos
 • บันทึกการออกเสียง : mwâc kêkwân mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • บันทึกการออกเสียง : iiyiyuuayimuwin iiyiyuuayimuwin
 • บันทึกการออกเสียง : Wemindji Wemindji
 • บันทึกการออกเสียง : ouchimaw ouchimaw
 • บันทึกการออกเสียง : iyiyuuschii iyiyuuschii
 • บันทึกการออกเสียง : ischii ischii
 • บันทึกการออกเสียง : iyiyuu iyiyuu