ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Yekooche Yekooche
 • บันทึกการออกเสียง : Peyakow Peyakow
 • บันทึกการออกเสียง : Tania niche Tania niche
 • บันทึกการออกเสียง : Pisim Pisim
 • บันทึกการออกเสียง : ᔅᑌᕚᓐ ᔅᑌᕚᓐ
 • บันทึกการออกเสียง : ᔅᑌᕝᐋᓐ ᔅᑌᕝᐋᓐ
 • บันทึกการออกเสียง : wîcihowin wîcihowin
 • บันทึกการออกเสียง : askí askí
 • บันทึกการออกเสียง : aski aski
 • บันทึกการออกเสียง : ankwacas ankwacas
 • บันทึกการออกเสียง : misewa misewa
 • บันทึกการออกเสียง : ochek ochek
 • บันทึกการออกเสียง : kapapamahchakwew kapapamahchakwew
 • บันทึกการออกเสียง : ᐃᑯᓯ ᐃᑯᓯ
 • บันทึกการออกเสียง : ᑕᐋᐧᐤ ᑕᐋᐧᐤ
 • บันทึกการออกเสียง : Náátsih'ch'oh Náátsih'ch'oh
 • บันทึกการออกเสียง : nokom nokom
 • บันทึกการออกเสียง : kokom kokom
 • บันทึกการออกเสียง : ᓃᒋᒧᐢ ᓃᒋᒧᐢ
 • บันทึกการออกเสียง : tatawaw tatawaw
 • บันทึกการออกเสียง : pahkwêsikan pahkwêsikan
 • บันทึกการออกเสียง : Mosakahiken Mosakahiken
 • บันทึกการออกเสียง : tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • บันทึกการออกเสียง : piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • บันทึกการออกเสียง : pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • บันทึกการออกเสียง : pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • บันทึกการออกเสียง : e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • บันทึกการออกเสียง : e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • บันทึกการออกเสียง : e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • บันทึกการออกเสียง : soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • บันทึกการออกเสียง : micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • บันทึกการออกเสียง : sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • บันทึกการออกเสียง : e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • บันทึกการออกเสียง : ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • บันทึกการออกเสียง : ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • บันทึกการออกเสียง : papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • บันทึกการออกเสียง : mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • บันทึกการออกเสียง : atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • บันทึกการออกเสียง : misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • บันทึกการออกเสียง : misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • บันทึกการออกเสียง : kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • บันทึกการออกเสียง : misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • บันทึกการออกเสียง : misihow misihow [Hockey, penalty]
 • บันทึกการออกเสียง : kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • บันทึกการออกเสียง : akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • บันทึกการออกเสียง : e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • บันทึกการออกเสียง : tawisihkwahk tawisihkwahk
 • บันทึกการออกเสียง : tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk