ภาษา:

ปาเปียเมนโต้

[Papiamentu]

กลับไปยัง ปาเปียเมนโต้

1.082 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tuma tuma [substantive, feminine, unsalted fresh cheese, German names, first name, Finnish biol. nucleus]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า raton raton [mouse]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า t’ei t’ei
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า protekshon protekshon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Prome Prome [Myanmar]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า populacion populacion
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า polis polis [cities, Police]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า playa playa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pinda pinda [nuts, eating, snack, cooking, picaflor, wulgaryzm]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า país país
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า patia patia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Oropa Oropa [Italian geography]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ochenta ochenta [Number, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nort nort
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nazinan Nazinan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mundu mundu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mundial mundial
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า moneda moneda [nom, coin]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า monarkia monarkia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mion mion [surname]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mayor mayor [leaders, noun, office-holder, person]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า matong matong
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mariko Mariko [name of female]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lágrima lágrima [other]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lama lama
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kódigo kódigo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า seis seis [cardinales, Number, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sinku sinku
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tres tres [cardinal, números cardinales, 60, talord, numbers in Catalan, numerals, Numbers]