ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: birds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbirds

 • การออกเสียง : koereiger koereiger
 • การออกเสียง : houtsnip houtsnip
 • การออกเสียง : roerdomp roerdomp
 • การออกเสียง : breedbekstrandloper breedbekstrandloper
 • การออกเสียง : rode wouw rode wouw
 • การออกเสียง : dwerggans dwerggans
 • การออกเสียง : bruine kiekendief bruine kiekendief
 • การออกเสียง : nijlgans nijlgans
 • การออกเสียง : purperreiger purperreiger
 • การออกเสียง : kluut kluut
 • การออกเสียง : batterijkip batterijkip
 • การออกเสียง : emoe emoe
 • การออกเสียง : kanoetstrandloper kanoetstrandloper
 • การออกเสียง : knobbelzwaan knobbelzwaan
 • การออกเสียง : witoogeend witoogeend
 • การออกเสียง : waterral waterral
 • การออกเสียง : bonte strandloper bonte strandloper
 • การออกเสียง : wintertaling wintertaling
 • การออกเสียง : wulp wulp
 • การออกเสียง : grote zee-eend grote zee-eend
 • การออกเสียง : kuifparkiet kuifparkiet
 • การออกเสียง : duikeend duikeend
 • การออกเสียง : zwarte ruiter zwarte ruiter
 • การออกเสียง : marmereend marmereend
 • การออกเสียง : vale pijlstormvogel vale pijlstormvogel
 • การออกเสียง : grijze wouw grijze wouw
 • การออกเสียง : toppereend toppereend
 • การออกเสียง : strandplevier strandplevier
 • การออกเสียง : vorkstaartplevier vorkstaartplevier
 • การออกเสียง : toekan toekan
 • การออกเสียง : boomvalk boomvalk
 • การออกเสียง : volièrekip volièrekip
 • การออกเสียง : lepelaar lepelaar
 • การออกเสียง : grote zaagbek grote zaagbek
 • การออกเสียง : vale gier vale gier
 • การออกเสียง : ganzerik ganzerik
 • การออกเสียง : bokje bokje
 • การออกเสียง : grauwe pijlstormvogel grauwe pijlstormvogel
 • การออกเสียง : ruigpootbuizerd ruigpootbuizerd
 • การออกเสียง : meerkoet meerkoet
 • การออกเสียง : wespendief wespendief
 • การออกเสียง : grauwe gans grauwe gans
 • การออกเสียง : kroeskoppelikaan kroeskoppelikaan
 • การออกเสียง : bastaardarend bastaardarend
 • การออกเสียง : Standvogel Standvogel
 • การออกเสียง : kwartel kwartel
 • การออกเสียง : noordse pijlstormvogel noordse pijlstormvogel
 • การออกเสียง : goudplevier goudplevier
 • การออกเสียง : zeearend zeearend
 • การออกเสียง : bergeend bergeend
 • การออกเสียง : porseleinhoen porseleinhoen
 • การออกเสียง : fuut fuut
 • การออกเสียง : lorre lorre
 • การออกเสียง : kemphaan kemphaan
 • การออกเสียง : kraanvogel kraanvogel
 • การออกเสียง : fazant fazant
 • การออกเสียง : krooneend krooneend
 • การออกเสียง : pijlstaart pijlstaart
 • การออกเสียง : roodhalsgans roodhalsgans
 • การออกเสียง : kookaburra kookaburra
 • การออกเสียง : slangearend slangearend
 • การออกเสียง : blauwe reiger blauwe reiger
 • การออกเสียง : mozambiquesijs mozambiquesijs
 • การออกเสียง : zwarte ooievaar zwarte ooievaar
 • การออกเสียง : havik havik
 • การออกเสียง : krombekstrandloper krombekstrandloper
 • การออกเสียง : wilsons stormvogeltje wilsons stormvogeltje
 • การออกเสียง : steenpatrijs steenpatrijs
 • การออกเสียง : kiwi kiwi
 • การออกเสียง : aalscholver aalscholver
 • การออกเสียง : oehoe oehoe
 • การออกเสียง : smient smient
 • การออกเสียง : patrijs patrijs
 • การออกเสียง : sperwer sperwer
 • การออกเสียง : Barbarijse patrijs Barbarijse patrijs
 • การออกเสียง : kolgans kolgans
 • การออกเสียง : zwarte wouw zwarte wouw
 • การออกเสียง : rail rail
 • การออกเสียง : kos kos
 • การออกเสียง : kapoen kapoen
 • การออกเสียง : scharrelkip scharrelkip
 • การออกเสียง : kleine zilverreiger kleine zilverreiger
 • การออกเสียง : regenwulp regenwulp
 • การออกเสียง : steppekiekendief steppekiekendief
 • การออกเสียง : IJslandse brilduiker IJslandse brilduiker
 • การออกเสียง : arendbuizerd arendbuizerd
 • การออกเสียง : albatros albatros
 • การออกเสียง : vlaamse gaai vlaamse gaai
 • การออกเสียง : scholekster scholekster
 • การออกเสียง : knobbelmeerkoet knobbelmeerkoet
 • การออกเสียง : bontbekplevier bontbekplevier
 • การออกเสียง : stellers eider stellers eider
 • การออกเสียง : zilverplevier zilverplevier
 • การออกเสียง : polifinario polifinario
 • การออกเสียง : wouwaap wouwaap
 • การออกเสียง : hoender hoender
 • การออกเสียง : kroet kroet
 • การออกเสียง : dwergaalscholver dwergaalscholver
 • การออกเสียง : kuifeend kuifeend
 • การออกเสียง : casarca casarca