ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: birds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbirds

 • การออกเสียง : steppekiekendief steppekiekendief
 • การออกเสียง : koet koet
 • การออกเสียง : sakervalk sakervalk
 • การออกเสียง : trap trap
 • การออกเสียง : porseleinhoen porseleinhoen
 • การออกเสียง : steenarend steenarend
 • การออกเสียง : roodpootvalk roodpootvalk
 • การออกเสียง : volièrekip volièrekip
 • การออกเสียง : balkansperwer balkansperwer
 • การออกเสียง : lannervalk lannervalk
 • การออกเสียง : purperkoet purperkoet
 • การออกเสียง : steenpatrijs steenpatrijs
 • การออกเสียง : blauwfazant blauwfazant
 • การออกเสียง : moerassneeuwhoen moerassneeuwhoen
 • การออกเสียง : roodstaart roodstaart
 • การออกเสียง : havik havik
 • การออกเสียง : patrijs patrijs
 • การออกเสียง : smelleken smelleken
 • การออกเสียง : Barbarijse patrijs Barbarijse patrijs
 • การออกเสียง : keizerarend keizerarend
 • การออกเสียง : legkip legkip
 • การออกเสียง : zeearend zeearend
 • การออกเสียง : brilduiker brilduiker
 • การออกเสียง : grote zee-eend grote zee-eend
 • การออกเสียง : koningseider koningseider
 • การออกเสียง : IJslandse brilduiker IJslandse brilduiker
 • การออกเสียง : kuifparkiet kuifparkiet
 • การออกเสียง : stellers eider stellers eider
 • การออกเสียง : witkopeend witkopeend
 • การออกเสียง : Zwarte Zee-eend Zwarte Zee-eend
 • การออกเสียง : witoogeend witoogeend
 • การออกเสียง : mozambiquesijs mozambiquesijs
 • การออกเสียง : toppereend toppereend
 • การออกเสียง : wespendief wespendief
 • การออกเสียง : nonnetje nonnetje
 • การออกเสียง : middelste zaagbek middelste zaagbek
 • การออกเสียง : harlekijneend harlekijneend
 • การออกเสียง : grote zaagbek grote zaagbek
 • การออกเสียง : eidereend eidereend
 • การออกเสียง : ijseend ijseend
 • การออกเสียง : kuifeend kuifeend
 • การออกเสียง : grasparkiet grasparkiet
 • การออกเสียง : Noordse stormvogel Noordse stormvogel
 • การออกเสียง : purperreiger purperreiger
 • การออกเสียง : wintertaling wintertaling
 • การออกเสียง : grauwe gans grauwe gans
 • การออกเสียง : kroet kroet
 • การออกเสียง : pijlstaart pijlstaart
 • การออกเสียง : smient smient
 • การออกเสียง : lepelaar lepelaar
 • การออกเสียง : stormvogeltje stormvogeltje
 • การออกเสียง : grote zilverreiger grote zilverreiger
 • การออกเสียง : vale pijlstormvogel vale pijlstormvogel
 • การออกเสียง : Jan-van-Gent Jan-van-Gent
 • การออกเสียง : kwak kwak
 • การออกเสียง : grauwe pijlstormvogel grauwe pijlstormvogel
 • การออกเสียง : rotgans rotgans
 • การออกเสียง : geoorde fuut geoorde fuut
 • การออกเสียง : roerdomp roerdomp
 • การออกเสียง : zomertaling zomertaling
 • การออกเสียง : valkparkiet valkparkiet
 • การออกเสียง : ral ral
 • การออกเสียง : knobbelzwaan knobbelzwaan
 • การออกเสียง : roze pelikaan roze pelikaan
 • การออกเสียง : duikeend duikeend
 • การออกเสียง : krooneend krooneend
 • การออกเสียง : marmereend marmereend
 • การออกเสียง : roodhalsfuut roodhalsfuut
 • การออกเสียง : Canadese gans Canadese gans
 • การออกเสียง : ooievaar ooievaar
 • การออกเสียง : ralreiger ralreiger
 • การออกเสียง : wouwaap wouwaap
 • การออกเสียง : grondeleend grondeleend
 • การออกเสียง : koereiger koereiger
 • การออกเสียง : nijlgans nijlgans
 • การออกเสียง : dwergaalscholver dwergaalscholver
 • การออกเสียง : kuifaalscholver kuifaalscholver
 • การออกเสียง : polifinario polifinario
 • การออกเสียง : bergeend bergeend
 • การออกเสียง : roodhalsgans roodhalsgans
 • การออกเสียง : zwarte ibis zwarte ibis
 • การออกเสียง : casarca casarca
 • การออกเสียง : halsbandparkiet halsbandparkiet
 • การออกเสียง : fuut fuut
 • การออกเสียง : brandgans brandgans
 • การออกเสียง : grote pijlstormvogel grote pijlstormvogel
 • การออกเสียง : dwerggans dwerggans
 • การออกเสียง : kuifduiker kuifduiker
 • การออกเสียง : wilde eend wilde eend
 • การออกเสียง : tafeleend tafeleend
 • การออกเสียง : zwarte ooievaar zwarte ooievaar
 • การออกเสียง : krakeend krakeend
 • การออกเสียง : slobeend slobeend
 • การออกเสียง : rietgans rietgans
 • การออกเสียง : yelkouanpijlstormvogel yelkouanpijlstormvogel
 • การออกเสียง : kolgans kolgans
 • การออกเสียง : noordse pijlstormvogel noordse pijlstormvogel
 • การออกเสียง : aalscholver aalscholver
 • การออกเสียง : wilsons stormvogeltje wilsons stormvogeltje
 • การออกเสียง : kleine zilverreiger kleine zilverreiger