ภาษา:

ภาษาละติน

[la]

กลับไปยังภาษาละติน

หมวดหมู่: anatomy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomy

 • การออกเสียง : oculus oculus
 • การออกเสียง : testis testis
 • การออกเสียง : insula insula
 • การออกเสียง : os coxae os coxae
 • การออกเสียง : Ligamentum Nuchae Ligamentum Nuchae
 • การออกเสียง : fovea fovea
 • การออกเสียง : viscera viscera
 • การออกเสียง : appendix appendix
 • การออกเสียง : cloaca cloaca
 • การออกเสียง : vertebra vertebra
 • การออกเสียง : corpus luteum corpus luteum
 • การออกเสียง : fascia fascia
 • การออกเสียง : sternum sternum
 • การออกเสียง : testes testes
 • การออกเสียง : anus anus
 • การออกเสียง : foramen ovale foramen ovale
 • การออกเสียง : dorsum dorsum
 • การออกเสียง : fimbriae fimbriae
 • การออกเสียง : labia majora pudendi labia majora pudendi
 • การออกเสียง : Fossae Fossae
 • การออกเสียง : Conus Medullaris Conus Medullaris
 • การออกเสียง : fibula fibula
 • การออกเสียง : globus globus
 • การออกเสียง : umbilicus umbilicus
 • การออกเสียง : Bursa Bursa
 • การออกเสียง : fossa fossa
 • การออกเสียง : Fundus Fundus
 • การออกเสียง : Pons Pons
 • การออกเสียง : rectus rectus
 • การออกเสียง : foramina foramina
 • การออกเสียง : thorax thorax
 • การออกเสียง : foramen foramen
 • การออกเสียง : villi villi
 • การออกเสียง : tapetum tapetum
 • การออกเสียง : labium labium
 • การออกเสียง : clīvus clīvus
 • การออกเสียง : axilla axilla
 • การออกเสียง : occiput occiput
 • การออกเสียง : oculi oculi
 • การออกเสียง : quadratus quadratus
 • การออกเสียง : meatus meatus
 • การออกเสียง : corpus callosum corpus callosum
 • การออกเสียง : zona zona
 • การออกเสียง : acetabulum acetabulum
 • การออกเสียง : rugae rugae
 • การออกเสียง : gyrus gyrus
 • การออกเสียง : femur femur
 • การออกเสียง : maxilla maxilla
 • การออกเสียง : pharynx pharynx
 • การออกเสียง : synchondrosis synchondrosis
 • การออกเสียง : vagina vagina
 • การออกเสียง : thoracis thoracis
 • การออกเสียง : Haustrum Haustrum
 • การออกเสียง : gracilis gracilis
 • การออกเสียง : labrum labrum
 • การออกเสียง : perinaeum perinaeum
 • การออกเสียง : lamina lamina
 • การออกเสียง : helix helix
 • การออกเสียง : Tentorium Tentorium
 • การออกเสียง : ruga ruga
 • การออกเสียง : profundus profundus
 • การออกเสียง : Substantia nigra Substantia nigra
 • การออกเสียง : falx cerebri falx cerebri
 • การออกเสียง : mediastinum mediastinum
 • การออกเสียง : talus talus
 • การออกเสียง : putamen putamen
 • การออกเสียง : indicis indicis
 • การออกเสียง : carpus carpus
 • การออกเสียง : alveolus alveolus
 • การออกเสียง : conchae conchae
 • การออกเสียง : introitus introitus
 • การออกเสียง : pancreas pancreas
 • การออกเสียง : velum velum
 • การออกเสียง : posterior posterior
 • การออกเสียง : rete testis rete testis
 • การออกเสียง : septum septum
 • การออกเสียง : orbita orbita
 • การออกเสียง : vulva vulva
 • การออกเสียง : jejunus jejunus
 • การออกเสียง : glans glans
 • การออกเสียง : nares nares
 • การออกเสียง : baculum baculum
 • การออกเสียง : Pallidum Pallidum
 • การออกเสียง : haemorrhagia haemorrhagia
 • การออกเสียง : ansa ansa
 • การออกเสียง : pulpa pulpa
 • การออกเสียง : fornix fornix
 • การออกเสียง : habe habe
 • การออกเสียง : pubis pubis
 • การออกเสียง : fimbria fimbria
 • การออกเสียง : plantare plantare
 • การออกเสียง : dedo dedo
 • การออกเสียง : culmen culmen
 • การออกเสียง : narium narium