ภาษา:

ภาษาญี่ปุ่น

[ja]

กลับไปยังภาษาญี่ปุ่น

หมวดหมู่: science

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงscience

 • การออกเสียง : 科学 科学
 • การออกเสียง : 数学 数学
 • การออกเสียง : 化学 化学
 • การออกเสียง : 銀
 • การออกเสียง : 心理学 心理学
 • การออกเสียง : 地理 地理
 • การออกเสียง : ナトリウム ナトリウム
 • การออกเสียง : Galileo Galilei Galileo Galilei
 • การออกเสียง : 生物学 生物学
 • การออกเสียง : 燃焼 燃焼
 • การออกเสียง : 文部科学省 文部科学省
 • การออกเสียง : lead lead
 • การออกเสียง : 酸素 酸素
 • การออกเสียง : 銅
 • การออกเสียง : 硼素 硼素
 • การออกเสียง : マグネシウム マグネシウム
 • การออกเสียง : 文部省 文部省
 • การออกเสียง : 塩素 塩素
 • การออกเสียง : 燐
 • การออกเสียง : 鉛
 • การออกเสียง : ベリリウム ベリリウム
 • การออกเสียง : リン リン
 • การออกเสียง : ヘリウム ヘリウム
 • การออกเสียง : 炭素 炭素
 • การออกเสียง : 系
 • การออกเสียง : 水素 水素
 • การออกเสียง : 弗素 弗素
 • การออกเสียง : アルゴン アルゴン
 • การออกเสียง : 窒素 窒素
 • การออกเสียง : 力点 力点
 • การออกเสียง : 力学 力学
 • การออกเสียง : 珪素 珪素
 • การออกเสียง : 浮力 浮力
 • การออกเสียง : 計量書誌学 計量書誌学
 • การออกเสียง : ネオン ネオン
 • การออกเสียง : 錫
 • การออกเสียง : 粘性 粘性
 • การออกเสียง : ヨウ素 ヨウ素
 • การออกเสียง : ホウ素 ホウ素
 • การออกเสียง : 硫黄 硫黄
 • การออกเสียง : 科学計量学 科学計量学
 • การออกเสียง : 衝撃波 衝撃波
 • การออกเสียง : カリホルニウム カリホルニウム
 • การออกเสียง : リチウム リチウム
 • การออกเสียง : カドミウム カドミウム
 • การออกเสียง : 鏑
 • การออกเสียง : アルミニウム アルミニウム
 • การออกเสียง : 胚
 • การออกเสียง : 計量学 計量学
 • การออกเสียง : 豊作貧乏 豊作貧乏
 • การออกเสียง : ATP ATP
 • การออกเสียง : 胚葉 胚葉
 • การออกเสียง : 始新世(ししんせい) 始新世(ししんせい)
 • การออกเสียง : ADP ADP
 • การออกเสียง : 石細胞(せきさいぼう) 石細胞(せきさいぼう)
 • การออกเสียง : 鉈