ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: biology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbiology

 • การออกเสียง : di di
 • การออกเสียง : circadiano circadiano
 • การออกเสียง : etologo etologo
 • การออกเสียง : cline cline
 • การออกเสียง : unicellularità unicellularità
 • การออกเสียง : Sertoli Sertoli
 • การออกเสียง : teratogeno teratogeno
 • การออกเสียง : neodarwinismo neodarwinismo
 • การออกเสียง : gemmazione gemmazione
 • การออกเสียง : fovea fovea
 • การออกเสียง : alveoli alveoli
 • การออกเสียง : fenotipo fenotipo
 • การออกเสียง : biologia biologia
 • การออกเสียง : tassonomia tassonomia
 • การออกเสียง : concime concime
 • การออกเสียง : elongato elongato
 • การออกเสียง : diapausa diapausa
 • การออกเสียง : polifiletico polifiletico
 • การออกเสียง : topotipo topotipo
 • การออกเสียง : parallelismo parallelismo
 • การออกเสียง : olotipo olotipo
 • การออกเสียง : simbiosi simbiosi
 • การออกเสียง : autoincompatibilità autoincompatibilità
 • การออกเสียง : monofiletico monofiletico
 • การออกเสียง : tossico tossico
 • การออกเสียง : ectoderma ectoderma
 • การออกเสียง : Analogie Analogie
 • การออกเสียง : blastoporo blastoporo
 • การออกเสียง : anabolismo anabolismo
 • การออกเสียง : telomero telomero
 • การออกเสียง : cronobiologia cronobiologia
 • การออกเสียง : clonazione clonazione
 • การออกเสียง : simbionte simbionte
 • การออกเสียง : cefalizzazione cefalizzazione
 • การออกเสียง : innesto innesto
 • การออกเสียง : paratipo paratipo
 • การออกเสียง : meiosi meiosi
 • การออกเสียง : paralectotipo paralectotipo
 • การออกเสียง : planaria planaria
 • การออกเสียง : biometria biometria
 • การออกเสียง : fissismo fissismo
 • การออกเสียง : cromosoma cromosoma
 • การออกเสียง : partenogenesi partenogenesi
 • การออกเสียง : lectotipo lectotipo
 • การออกเสียง : sarcolemma sarcolemma
 • การออกเสียง : sinonimia sinonimia
 • การออกเสียง : blastula blastula
 • การออกเสียง : teratogenicità teratogenicità
 • การออกเสียง : diploblastico diploblastico
 • การออกเสียง : parenchima parenchima
 • การออกเสียง : arborescente arborescente
 • การออกเสียง : somite somite
 • การออกเสียง : biometrico biometrico
 • การออกเสียง : morfospecie morfospecie
 • การออกเสียง : partenogenetico partenogenetico
 • การออกเสียง : archenteron archenteron
 • การออกเสียง : microflora microflora
 • การออกเสียง : tridattilia tridattilia
 • การออกเสียง : aorta aorta
 • การออกเสียง : Homo sapiens Homo sapiens
 • การออกเสียง : advoluto advoluto
 • การออกเสียง : segmentazione segmentazione
 • การออกเสียง : letargia letargia
 • การออกเสียง : filogenetico filogenetico
 • การออกเสียง : multiseriale multiseriale
 • การออกเสียง : citologia citologia
 • การออกเสียง : membrane membrane
 • การออกเสียง : classificativo classificativo
 • การออกเสียง : clinale clinale
 • การออกเสียง : involuto involuto
 • การออกเสียง : vicarianza vicarianza
 • การออกเสียง : lichenologico lichenologico
 • การออกเสียง : simplesiomorfia simplesiomorfia
 • การออกเสียง : vacuolare vacuolare
 • การออกเสียง : biospecie biospecie
 • การออกเสียง : metapopolazione metapopolazione
 • การออกเสียง : politomia politomia
 • การออกเสียง : nomenclaturale nomenclaturale
 • การออกเสียง : gemmare gemmare
 • การออกเสียง : filogenesi filogenesi
 • การออกเสียง : morula morula
 • การออกเสียง : genotipo genotipo
 • การออกเสียง : concimazione concimazione
 • การออกเสียง : DNA DNA
 • การออกเสียง : cormofita cormofita
 • การออกเสียง : lichene lichene
 • การออกเสียง : ameba ameba
 • การออกเสียง : genotipico genotipico
 • การออกเสียง : pluricellularità pluricellularità
 • การออกเสียง : endoderma endoderma
 • การออกเสียง : soma soma
 • การออกเสียง : chimera chimera
 • การออกเสียง : polidattilia polidattilia
 • การออกเสียง : trilobite trilobite
 • การออกเสียง : genoma genoma
 • การออกเสียง : sinonimico sinonimico
 • การออกเสียง : tassonomico tassonomico
 • การออกเสียง : micologico micologico
 • การออกเสียง : convergenza convergenza
 • การออกเสียง : simbiotico simbiotico