ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยังอีโลกาโน

หมวดหมู่: Our Father

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOur Father

 • การออกเสียง : addaka addaka
 • การออกเสียง : Amami Amami
 • การออกเสียง : dakes dakes
 • การออกเสียง : dinakam dinakam
 • การออกเสียง : ditoy ditoy
 • การออกเสียง : inaldaw inaldaw
 • การออกเสียง : isalakannakami isalakannakami
 • การออกเสียง : Itedmo Itedmo
 • การออกเสียง : iti iti
 • การออกเสียง : iyeg iyeg
 • การออกเสียง : kadagiti kadagiti
 • การออกเสียง : kadakam kadakam
 • การออกเสียง : kadakami kadakami
 • การออกเสียง : kasta kasta
 • การออกเสียง : kuma kuma
 • การออกเสียง : langit langit
 • การออกเสียง : Maaramid Maaramid
 • การออกเสียง : Madaydayaw Madaydayaw
 • การออกเสียง : Naganmo Naganmo
 • การออกเสียง : nakautang nakautang
 • การออกเสียง : nga nga
 • การออกเสียง : pagariam pagariam
 • การออกเสียง : pagayatam pagayatam
 • การออกเสียง : pakawanennakami pakawanennakami
 • การออกเสียง : panamakawanmi panamakawanmi
 • การออกเสียง : pannakasulisog pannakasulisog
 • การออกเสียง : Sadi Sadi
 • การออกเสียง : taraonmi taraonmi
 • การออกเสียง : Umay Umay
 • การออกเสียง : ut-utangmi ut-utangmi