ภาษา:

อีโลกาโน

[ilo]

กลับไปยัง อีโลกาโน

 • การออกเสียงคำว่า Sadi Sadi
 • การออกเสียงคำว่า iti iti
 • การออกเสียงคำว่า Maaramid Maaramid
 • การออกเสียงคำว่า ut-utangmi ut-utangmi
 • การออกเสียงคำว่า kadagiti kadagiti
 • การออกเสียงคำว่า pakawanennakami pakawanennakami
 • การออกเสียงคำว่า ditoy ditoy
 • การออกเสียงคำว่า Madaydayaw Madaydayaw
 • การออกเสียงคำว่า kadakam kadakam
 • การออกเสียงคำว่า panamakawanmi panamakawanmi
 • การออกเสียงคำว่า inaldaw inaldaw
 • การออกเสียงคำว่า Naganmo Naganmo
 • การออกเสียงคำว่า kadakami kadakami
 • การออกเสียงคำว่า pannakasulisog pannakasulisog
 • การออกเสียงคำว่า isalakannakami isalakannakami
 • การออกเสียงคำว่า nakautang nakautang
 • การออกเสียงคำว่า addaka addaka
 • การออกเสียงคำว่า kasta kasta
 • การออกเสียงคำว่า Itedmo Itedmo
 • การออกเสียงคำว่า nga nga
 • การออกเสียงคำว่า Amami Amami
 • การออกเสียงคำว่า kuma kuma
 • การออกเสียงคำว่า taraonmi taraonmi
 • การออกเสียงคำว่า pagariam pagariam
 • การออกเสียงคำว่า dakes dakes
 • การออกเสียงคำว่า langit langit
 • การออกเสียงคำว่า Umay Umay
 • การออกเสียงคำว่า iyeg iyeg
 • การออกเสียงคำว่า pagayatam pagayatam
 • การออกเสียงคำว่า dinakam dinakam