ภาษา:

ภาษาเปอร์เซีย

[پارسی]

กลับไปยังภาษาเปอร์เซีย

200 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : بیستوپنج بیستوپنج [25]
 • บันทึกการออกเสียง : بیستوشش بیستوشش [26]
 • บันทึกการออกเสียง : بیستوهفت بیستوهفت [27]
 • บันทึกการออกเสียง : بیستوهشت بیستوهشت [28]
 • บันทึกการออกเสียง : بیستونه بیستونه [29]
 • บันทึกการออกเสียง : میخوابم میخوابم [Ich schlafe]
 • บันทึกการออกเสียง : صدودو صدودو [102]
 • บันทึกการออกเสียง : صدوسه صدوسه [103]
 • บันทึกการออกเสียง : صدویازده صدویازده [111]
 • บันทึกการออกเสียง : صدونودونه صدونودونه [199]
 • บันทึกการออกเสียง : مینالم مینالم [ich stöhne]
 • บันทึกการออกเสียง : نالم نالم [ich stöhne]
 • บันทึกการออกเสียง : بنیام بنیام [meine Nase]
 • บันทึกการออกเสียง : خانهاشان خانهاشان [ihr Haus]
 • บันทึกการออกเสียง : خانهاتان خانهاتان [euer Haus]
 • บันทึกการออกเสียง : خانهامان خانهامان [unser Haus]
 • บันทึกการออกเสียง : مویشان مویشان [Ihr Haar]
 • บันทึกการออกเสียง : مویمان مویمان [unser Haar]
 • บันทึกการออกเสียง : مویش مویش [sein Haar]
 • บันทึกการออกเสียง : مویت مویت [dein Haar]
 • บันทึกการออกเสียง : امتحاناتم امتحاناتم
 • บันทึกการออกเสียง : بهمراه بهمراه
 • บันทึกการออกเสียง : مویم مویم [mein Haar]
 • บันทึกการออกเสียง : پایشان پایشان [ihr Fuss]
 • บันทึกการออกเสียง : پایتان پایتان [euer Fuß]
 • บันทึกการออกเสียง : پایمان پایمان [unser Fuss]
 • บันทึกการออกเสียง : پایت پایت [dein Fuß]
 • บันทึกการออกเสียง : پدرمان پدرمان [unser Vater]
 • บันทึกการออกเสียง : پدرتان پدرتان [Euer Vater]
 • บันทึกการออกเสียง : پدرشان پدرشان [ihr Vater]