ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

หมวดหมู่: mathematical terms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmathematical terms

  • การออกเสียงคำว่า sector sector
  • การออกเสียงคำว่า piecewise piecewise
  • การออกเสียงคำว่า folding folding
  • การออกเสียงคำว่า implication implication
  • การออกเสียงคำว่า perpendicular perpendicular
  • การออกเสียงคำว่า polynomial polynomial
  • การออกเสียงคำว่า arithmetic mean arithmetic mean
  • การออกเสียงคำว่า tangent tangent
  • การออกเสียงคำว่า least common multiple least common multiple
  • การออกเสียงคำว่า Hamilton path Hamilton path
  • การออกเสียงคำว่า Euclidean distance Euclidean distance
  • การออกเสียงคำว่า primitive primitive
  • การออกเสียงคำว่า symmetrically symmetrically
  • การออกเสียงคำว่า nested radicals nested radicals
  • การออกเสียงคำว่า real number real number
  • การออกเสียงคำว่า continuity continuity
  • การออกเสียงคำว่า stretching stretching
  • การออกเสียงคำว่า propositional variable propositional variable
  • การออกเสียงคำว่า astroid astroid
  • การออกเสียงคำว่า epimorphism epimorphism
  • การออกเสียงคำว่า non-piecewise non-piecewise
  • การออกเสียงคำว่า monomorphism monomorphism
  • การออกเสียงคำว่า decimal numeral decimal numeral
  • การออกเสียงคำว่า quantile quantile
  • การออกเสียงคำว่า orthonormal orthonormal
  • การออกเสียงคำว่า Gray code Gray code
  • การออกเสียงคำว่า social choice social choice
  • การออกเสียงคำว่า googolplex googolplex
  • การออกเสียงคำว่า isosceles triangle isosceles triangle
  • การออกเสียงคำว่า numerator numerator
  • การออกเสียงคำว่า quadratic function quadratic function
  • การออกเสียงคำว่า topology topology
  • การออกเสียงคำว่า adjacency adjacency
  • การออกเสียงคำว่า reflex angle reflex angle
  • การออกเสียงคำว่า perfect number perfect number
  • การออกเสียงคำว่า equipotent equipotent
  • การออกเสียงคำว่า modus tollens modus tollens
  • การออกเสียงคำว่า pronk pronk
  • การออกเสียงคำว่า periodic cycle periodic cycle
  • การออกเสียงคำว่า semigroup semigroup
  • การออกเสียงคำว่า digital root digital root
  • การออกเสียงคำว่า variance variance
  • การออกเสียงคำว่า metatheory metatheory
  • การออกเสียงคำว่า prisoner's dilemma prisoner's dilemma
  • การออกเสียงคำว่า proper isometry proper isometry
  • การออกเสียงคำว่า random event random event
  • การออกเสียงคำว่า repelling point repelling point
  • การออกเสียงคำว่า excircle excircle
  • การออกเสียงคำว่า thick set thick set
  • การออกเสียงคำว่า harmonic bundle harmonic bundle
  • การออกเสียงคำว่า linear transformation linear transformation
  • การออกเสียงคำว่า golden triangle golden triangle
  • การออกเสียงคำว่า direct product direct product
  • การออกเสียงคำว่า cake cutting cake cutting
  • การออกเสียงคำว่า affine geometry affine geometry
  • การออกเสียงคำว่า f(x) f(x)
  • การออกเสียงคำว่า attractive point attractive point
  • การออกเสียงคำว่า multiplicativity multiplicativity
  • การออกเสียงคำว่า graph theory graph theory
  • การออกเสียงคำว่า homologous homologous
  • การออกเสียงคำว่า spiral similarity spiral similarity
  • การออกเสียงคำว่า simple graph simple graph
  • การออกเสียงคำว่า angle of reflection angle of reflection
  • การออกเสียงคำว่า Euclid's algorithm Euclid's algorithm
  • การออกเสียงคำว่า principle of proportionality principle of proportionality
  • การออกเสียงคำว่า transivity transivity
  • การออกเสียงคำว่า golden ratio in geometry golden ratio in geometry
  • การออกเสียงคำว่า sequential rule sequential rule
  • การออกเสียงคำว่า logarithmic spiral logarithmic spiral
  • การออกเสียงคำว่า homogeneous functions homogeneous functions
  • การออกเสียงคำว่า conic conic
  • การออกเสียงคำว่า universal quantifier universal quantifier
  • การออกเสียงคำว่า metamathematics metamathematics
  • การออกเสียงคำว่า magic square magic square
  • การออกเสียงคำว่า angular distance angular distance
  • การออกเสียงคำว่า exponentiate exponentiate
  • การออกเสียงคำว่า numeration numeration
  • การออกเสียงคำว่า orthogonality orthogonality
  • การออกเสียงคำว่า cardinal number cardinal number
  • การออกเสียงคำว่า binomial distribution binomial distribution
  • การออกเสียงคำว่า morphism morphism
  • การออกเสียงคำว่า vector space vector space
  • การออกเสียงคำว่า modus ponens modus ponens
  • การออกเสียงคำว่า boundary point boundary point
  • การออกเสียงคำว่า probability paradoxes probability paradoxes
  • การออกเสียงคำว่า combinatoric combinatoric
  • การออกเสียงคำว่า digraph digraph
  • การออกเสียงคำว่า Game theory Game theory
  • การออกเสียงคำว่า clockwise clockwise
  • การออกเสียงคำว่า lattice lattice
  • การออกเสียงคำว่า reflexivity reflexivity
  • การออกเสียงคำว่า Cartesian coordinate system Cartesian coordinate system
  • การออกเสียงคำว่า denominate denominate
  • การออกเสียงคำว่า continued fraction continued fraction
  • การออกเสียงคำว่า metric space metric space
  • การออกเสียงคำว่า apices apices
  • การออกเสียงคำว่า circular coordinates circular coordinates
  • การออกเสียงคำว่า cross product cross product
  • การออกเสียงคำว่า plane isometry plane isometry
  • การออกเสียงคำว่า conformal conformal