ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : enow enow
 • การออกเสียง : irredeemably irredeemably
 • การออกเสียง : numerically numerically
 • การออกเสียง : cannily cannily
 • การออกเสียง : incautiously incautiously
 • การออกเสียง : bitingly bitingly
 • การออกเสียง : ominously ominously
 • การออกเสียง : culinarily culinarily
 • การออกเสียง : patchily patchily
 • การออกเสียง : doggishly doggishly
 • การออกเสียง : ineluctably ineluctably
 • การออกเสียง : prayerfully prayerfully
 • การออกเสียง : unemotionally unemotionally
 • การออกเสียง : graspingly graspingly
 • การออกเสียง : stereotypically stereotypically
 • การออกเสียง : elegantly elegantly
 • การออกเสียง : dolefully dolefully
 • การออกเสียง : furiously furiously
 • การออกเสียง : coetaneously coetaneously
 • การออกเสียง : anticlockwise anticlockwise
 • การออกเสียง : bumptiously bumptiously
 • การออกเสียง : afar afar
 • การออกเสียง : delicately delicately
 • การออกเสียง : drably drably
 • การออกเสียง : shamelessly shamelessly
 • การออกเสียง : unhurriedly unhurriedly
 • การออกเสียง : ex gratia ex gratia
 • การออกเสียง : cussedly cussedly
 • การออกเสียง : stoutly stoutly
 • การออกเสียง : intravenously intravenously
 • การออกเสียง : fatuously fatuously
 • การออกเสียง : collaboratively collaboratively
 • การออกเสียง : fanwise fanwise
 • การออกเสียง : femininely femininely
 • การออกเสียง : amateurishly amateurishly
 • การออกเสียง : worrisomely worrisomely
 • การออกเสียง : wantonly wantonly
 • การออกเสียง : humbly humbly
 • การออกเสียง : unflappably unflappably
 • การออกเสียง : off-hand off-hand
 • การออกเสียง : Riotously Riotously
 • การออกเสียง : skeptically skeptically
 • การออกเสียง : conspicuously conspicuously
 • การออกเสียง : dialectally dialectally
 • การออกเสียง : reticently reticently
 • การออกเสียง : roisterously roisterously
 • การออกเสียง : applicably applicably
 • การออกเสียง : hereditarily hereditarily
 • การออกเสียง : immeasurably immeasurably
 • การออกเสียง : opulently opulently
 • การออกเสียง : antiphonally antiphonally
 • การออกเสียง : impudently impudently
 • การออกเสียง : namely namely
 • การออกเสียง : darkly darkly
 • การออกเสียง : fruitfully fruitfully
 • การออกเสียง : astonishingly astonishingly
 • การออกเสียง : exuberantly exuberantly
 • การออกเสียง : medically medically
 • การออกเสียง : overland overland
 • การออกเสียง : worthlessly worthlessly
 • การออกเสียง : stylishly stylishly
 • การออกเสียง : crazily crazily
 • การออกเสียง : menacingly menacingly
 • การออกเสียง : moodily moodily
 • การออกเสียง : gorgeously gorgeously
 • การออกเสียง : compassionately compassionately
 • การออกเสียง : profusely profusely
 • การออกเสียง : charismatically charismatically
 • การออกเสียง : wonderingly wonderingly
 • การออกเสียง : retrospectively retrospectively
 • การออกเสียง : perforce perforce
 • การออกเสียง : structurally structurally
 • การออกเสียง : bashfully bashfully
 • การออกเสียง : tortuously tortuously
 • การออกเสียง : frighteningly frighteningly
 • การออกเสียง : frustratingly frustratingly
 • การออกเสียง : irreconcilably irreconcilably
 • การออกเสียง : biblically biblically
 • การออกเสียง : gustily gustily
 • การออกเสียง : rapaciously rapaciously
 • การออกเสียง : restfully restfully
 • การออกเสียง : sulphurously sulphurously
 • การออกเสียง : jejunely jejunely
 • การออกเสียง : maximally maximally
 • การออกเสียง : metonymically metonymically
 • การออกเสียง : gruellingly gruellingly
 • การออกเสียง : anywise anywise
 • การออกเสียง : waspishly waspishly
 • การออกเสียง : witlessly witlessly
 • การออกเสียง : piercingly piercingly
 • การออกเสียง : iwis iwis
 • การออกเสียง : rightfully rightfully
 • การออกเสียง : oft-times oft-times
 • การออกเสียง : ebulliently ebulliently
 • การออกเสียง : discontentedly discontentedly
 • การออกเสียง : unboundedly unboundedly
 • การออกเสียง : mirthlessly mirthlessly
 • การออกเสียง : lyrically lyrically
 • การออกเสียง : fittingly fittingly
 • การออกเสียง : laparoscopically laparoscopically