ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : awfully awfully
 • การออกเสียง : postprandially postprandially
 • การออกเสียง : indistinguishably indistinguishably
 • การออกเสียง : someway someway
 • การออกเสียง : geologically geologically
 • การออกเสียง : stingily stingily
 • การออกเสียง : aromatically aromatically
 • การออกเสียง : peremptorily peremptorily
 • การออกเสียง : Delightfully Delightfully
 • การออกเสียง : irregularly irregularly
 • การออกเสียง : higgledy-piggledy higgledy-piggledy
 • การออกเสียง : nimbly nimbly
 • การออกเสียง : assertively assertively
 • การออกเสียง : ajar ajar
 • การออกเสียง : quintessentially quintessentially
 • การออกเสียง : deliciously deliciously
 • การออกเสียง : deuced deuced
 • การออกเสียง : offline offline
 • การออกเสียง : painstakingly painstakingly
 • การออกเสียง : sourly sourly
 • การออกเสียง : parenthetically parenthetically
 • การออกเสียง : democratically democratically
 • การออกเสียง : insufficiently insufficiently
 • การออกเสียง : conversely conversely
 • การออกเสียง : bluntly bluntly
 • การออกเสียง : solitarily solitarily
 • การออกเสียง : threateningly threateningly
 • การออกเสียง : logistically logistically
 • การออกเสียง : stiffly stiffly
 • การออกเสียง : inflexibly inflexibly
 • การออกเสียง : specific­ally specific­ally
 • การออกเสียง : in time in time
 • การออกเสียง : diffidently diffidently
 • การออกเสียง : financially financially
 • การออกเสียง : distastefully distastefully
 • การออกเสียง : jauntily jauntily
 • การออกเสียง : snugly snugly
 • การออกเสียง : linguistically linguistically
 • การออกเสียง : apprehensively apprehensively
 • การออกเสียง : purposely purposely
 • การออกเสียง : creatively creatively
 • การออกเสียง : intriguingly intriguingly
 • การออกเสียง : hastily hastily
 • การออกเสียง : purely purely
 • การออกเสียง : inquiringly inquiringly
 • การออกเสียง : invulnerably invulnerably
 • การออกเสียง : at that moment at that moment
 • การออกเสียง : after dark after dark
 • การออกเสียง : apathetically apathetically
 • การออกเสียง : staunchly staunchly
 • การออกเสียง : galumph galumph
 • การออกเสียง : graciously graciously
 • การออกเสียง : meantime meantime
 • การออกเสียง : perfunctorily perfunctorily
 • การออกเสียง : laggardly laggardly
 • การออกเสียง : seemingly seemingly
 • การออกเสียง : voluptuously voluptuously
 • การออกเสียง : gloomily gloomily
 • การออกเสียง : tactlessly tactlessly
 • การออกเสียง : silently silently
 • การออกเสียง : windily windily
 • การออกเสียง : clinically clinically
 • การออกเสียง : vigorously vigorously
 • การออกเสียง : remorselessly remorselessly
 • การออกเสียง : parentally parentally
 • การออกเสียง : conically conically
 • การออกเสียง : electro­encephalo­graphically electro­encephalo­graphically
 • การออกเสียง : unmistakably unmistakably
 • การออกเสียง : on-campus on-campus
 • การออกเสียง : phasically phasically
 • การออกเสียง : eagerly eagerly
 • การออกเสียง : ably ably
 • การออกเสียง : loosely loosely
 • การออกเสียง : top to toe top to toe
 • การออกเสียง : venomously venomously
 • การออกเสียง : stale stale
 • การออกเสียง : literatim literatim
 • การออกเสียง : henceforth henceforth
 • การออกเสียง : proximately proximately
 • การออกเสียง : absurdly absurdly
 • การออกเสียง : spontaneously spontaneously
 • การออกเสียง : presciently presciently
 • การออกเสียง : complacently complacently
 • การออกเสียง : ideationally ideationally
 • การออกเสียง : higgledy piggledy higgledy piggledy
 • การออกเสียง : dully dully
 • การออกเสียง : slatternly slatternly
 • การออกเสียง : unethically unethically
 • การออกเสียง : jocosely jocosely
 • การออกเสียง : disadvantageously disadvantageously
 • การออกเสียง : vertically vertically
 • การออกเสียง : inexhaustibly inexhaustibly
 • การออกเสียง : trivially trivially
 • การออกเสียง : therewithal therewithal
 • การออกเสียง : unhealthily unhealthily
 • การออกเสียง : profoundly profoundly
 • การออกเสียง : surreptitiously surreptitiously
 • การออกเสียง : violently violently
 • การออกเสียง : hoggishly hoggishly
 • การออกเสียง : acidly acidly