ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : wealthily wealthily
 • การออกเสียง : unprofessionally unprofessionally
 • การออกเสียง : insatiably insatiably
 • การออกเสียง : regretfully regretfully
 • การออกเสียง : remarkably remarkably
 • การออกเสียง : qualitatively qualitatively
 • การออกเสียง : wonderfully wonderfully
 • การออกเสียง : pragmatically pragmatically
 • การออกเสียง : politically politically
 • การออกเสียง : anew anew
 • การออกเสียง : scrambling scrambling
 • การออกเสียง : bleakly bleakly
 • การออกเสียง : metaphorically metaphorically
 • การออกเสียง : grandly grandly
 • การออกเสียง : enquiringly enquiringly
 • การออกเสียง : so-so so-so
 • การออกเสียง : unobtrusively unobtrusively
 • การออกเสียง : serially serially
 • การออกเสียง : internationally internationally
 • การออกเสียง : inaccurately inaccurately
 • การออกเสียง : affectionately affectionately
 • การออกเสียง : single-handedly single-handedly
 • การออกเสียง : hopelessly hopelessly
 • การออกเสียง : unfeasibly unfeasibly
 • การออกเสียง : wryly wryly
 • การออกเสียง : joyously joyously
 • การออกเสียง : statewide statewide
 • การออกเสียง : sparingly sparingly
 • การออกเสียง : swaggeringly swaggeringly
 • การออกเสียง : amain amain
 • การออกเสียง : sorely sorely
 • การออกเสียง : insensitively insensitively
 • การออกเสียง : helluva helluva
 • การออกเสียง : magnanimously magnanimously
 • การออกเสียง : lavishly lavishly
 • การออกเสียง : nightly nightly
 • การออกเสียง : patently patently
 • การออกเสียง : uncharacteristically uncharacteristically
 • การออกเสียง : dynamically dynamically
 • การออกเสียง : evolutionarily evolutionarily
 • การออกเสียง : leastways leastways
 • การออกเสียง : consecutively consecutively
 • การออกเสียง : pre-emptively pre-emptively
 • การออกเสียง : tip-top tip-top
 • การออกเสียง : unutterably unutterably
 • การออกเสียง : drearily drearily
 • การออกเสียง : wonkily wonkily
 • การออกเสียง : astray astray
 • การออกเสียง : exultingly exultingly
 • การออกเสียง : truthfully truthfully
 • การออกเสียง : brashly brashly
 • การออกเสียง : unanimously unanimously
 • การออกเสียง : nattily nattily
 • การออกเสียง : foredawn foredawn
 • การออกเสียง : modally modally
 • การออกเสียง : monumentally monumentally
 • การออกเสียง : parasitically parasitically
 • การออกเสียง : ecstatically ecstatically
 • การออกเสียง : sombrely sombrely
 • การออกเสียง : reprovingly reprovingly
 • การออกเสียง : hopefully hopefully
 • การออกเสียง : profitably profitably
 • การออกเสียง : peaceably peaceably
 • การออกเสียง : stupendously stupendously
 • การออกเสียง : unsuccessfully unsuccessfully
 • การออกเสียง : copiously copiously
 • การออกเสียง : neatly neatly
 • การออกเสียง : prosaically prosaically
 • การออกเสียง : straightaway straightaway
 • การออกเสียง : nostalgically nostalgically
 • การออกเสียง : domineeringly domineeringly
 • การออกเสียง : sideways sideways
 • การออกเสียง : oft oft
 • การออกเสียง : presumably presumably
 • การออกเสียง : herbally herbally
 • การออกเสียง : unassumingly unassumingly
 • การออกเสียง : provocatively provocatively
 • การออกเสียง : horrifically horrifically
 • การออกเสียง : shamefully shamefully
 • การออกเสียง : haphazardly haphazardly
 • การออกเสียง : dermatologically dermatologically
 • การออกเสียง : postprandially postprandially
 • การออกเสียง : indistinguishably indistinguishably
 • การออกเสียง : ad infinitum ad infinitum
 • การออกเสียง : someway someway
 • การออกเสียง : plunk plunk
 • การออกเสียง : impulsively impulsively
 • การออกเสียง : stingily stingily
 • การออกเสียง : timidly timidly
 • การออกเสียง : geologically geologically
 • การออกเสียง : tremendously tremendously
 • การออกเสียง : aromatically aromatically
 • การออกเสียง : tenderly tenderly
 • การออกเสียง : spectacularly spectacularly
 • การออกเสียง : frantically frantically
 • การออกเสียง : nimbly nimbly
 • การออกเสียง : energetically energetically
 • การออกเสียง : peremptorily peremptorily
 • การออกเสียง : Delightfully Delightfully
 • การออกเสียง : higgledy-piggledy higgledy-piggledy