ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : empirically empirically
 • การออกเสียง : potentially potentially
 • การออกเสียง : topically topically
 • การออกเสียง : asleep asleep
 • การออกเสียง : fervently fervently
 • การออกเสียง : secondarily secondarily
 • การออกเสียง : chivalrously chivalrously
 • การออกเสียง : smartly smartly
 • การออกเสียง : daintily daintily
 • การออกเสียง : consciously consciously
 • การออกเสียง : intellectually intellectually
 • การออกเสียง : expediently expediently
 • การออกเสียง : zestfully zestfully
 • การออกเสียง : condescendingly condescendingly
 • การออกเสียง : pathetically pathetically
 • การออกเสียง : peradventure peradventure
 • การออกเสียง : clamorously clamorously
 • การออกเสียง : bucolically bucolically
 • การออกเสียง : crookedly crookedly
 • การออกเสียง : accountably accountably
 • การออกเสียง : inconceivably inconceivably
 • การออกเสียง : punctually punctually
 • การออกเสียง : else (adverb) else (adverb)
 • การออกเสียง : resentfully resentfully
 • การออกเสียง : uphill uphill
 • การออกเสียง : unenthusiastically unenthusiastically
 • การออกเสียง : dominantly dominantly
 • การออกเสียง : sweetly sweetly
 • การออกเสียง : intelligently intelligently
 • การออกเสียง : ergonomically ergonomically
 • การออกเสียง : tot tot
 • การออกเสียง : Lone Lone
 • การออกเสียง : weakly weakly
 • การออกเสียง : grimly grimly
 • การออกเสียง : unnoticeably unnoticeably
 • การออกเสียง : subtly subtly
 • การออกเสียง : sonorously sonorously
 • การออกเสียง : unclearly unclearly
 • การออกเสียง : inexplicably inexplicably
 • การออกเสียง : turbulently turbulently
 • การออกเสียง : interestingly interestingly
 • การออกเสียง : knightly knightly
 • การออกเสียง : optionally optionally
 • การออกเสียง : incorrectly incorrectly
 • การออกเสียง : artificially artificially
 • การออกเสียง : cheaply cheaply
 • การออกเสียง : fabulously fabulously
 • การออกเสียง : sordidly sordidly
 • การออกเสียง : critically critically
 • การออกเสียง : expeditiously expeditiously
 • การออกเสียง : joyfully joyfully
 • การออกเสียง : upwardly upwardly
 • การออกเสียง : unflatteringly unflatteringly
 • การออกเสียง : remorsefully remorsefully
 • การออกเสียง : rhythmically rhythmically
 • การออกเสียง : widely widely
 • การออกเสียง : top to bottom top to bottom
 • การออกเสียง : marginally marginally
 • การออกเสียง : adequately adequately
 • การออกเสียง : hypocritically hypocritically
 • การออกเสียง : painfully painfully
 • การออกเสียง : slovenly slovenly
 • การออกเสียง : sanctimoniously sanctimoniously
 • การออกเสียง : usefully usefully
 • การออกเสียง : systematically systematically
 • การออกเสียง : hygienically hygienically
 • การออกเสียง : radically radically
 • การออกเสียง : lazily lazily
 • การออกเสียง : sharply sharply
 • การออกเสียง : remotely remotely
 • การออกเสียง : quaintly quaintly
 • การออกเสียง : unwillingly unwillingly
 • การออกเสียง : hubristically hubristically
 • การออกเสียง : mockingly mockingly
 • การออกเสียง : pearly pearly
 • การออกเสียง : spotlessly spotlessly
 • การออกเสียง : disgustingly disgustingly
 • การออกเสียง : visibly visibly
 • การออกเสียง : periodically periodically
 • การออกเสียง : unceremoniously unceremoniously
 • การออกเสียง : aggressively aggressively
 • การออกเสียง : undeniably undeniably
 • การออกเสียง : quantitatively quantitatively
 • การออกเสียง : majestically majestically
 • การออกเสียง : betwixt betwixt
 • การออกเสียง : partially partially
 • การออกเสียง : imperiously imperiously
 • การออกเสียง : good-humoredly good-humoredly
 • การออกเสียง : niggardly niggardly
 • การออกเสียง : misguidedly misguidedly
 • การออกเสียง : customarily customarily
 • การออกเสียง : pro bono pro bono
 • การออกเสียง : abundantly abundantly
 • การออกเสียง : irresistibly irresistibly
 • การออกเสียง : spitefully spitefully
 • การออกเสียง : carelessly carelessly
 • การออกเสียง : alongshore alongshore
 • การออกเสียง : horizontally horizontally
 • การออกเสียง : sporadically sporadically
 • การออกเสียง : notably notably