ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : vice versa vice versa
 • การออกเสียง : frankly frankly
 • การออกเสียง : anymore anymore
 • การออกเสียง : idyllically idyllically
 • การออกเสียง : perfectly perfectly
 • การออกเสียง : pitapat pitapat
 • การออกเสียง : statistically statistically
 • การออกเสียง : publicly publicly
 • การออกเสียง : phonetically phonetically
 • การออกเสียง : mentally mentally
 • การออกเสียง : apologetically apologetically
 • การออกเสียง : figuratively figuratively
 • การออกเสียง : miraculously miraculously
 • การออกเสียง : inter alia inter alia
 • การออกเสียง : irately irately
 • การออกเสียง : shortly shortly
 • การออกเสียง : tightly tightly
 • การออกเสียง : meticulously meticulously
 • การออกเสียง : strongly strongly
 • การออกเสียง : promptly promptly
 • การออกเสียง : essentially essentially
 • การออกเสียง : concurrently concurrently
 • การออกเสียง : legally legally
 • การออกเสียง : now and then now and then
 • การออกเสียง : professionally professionally
 • การออกเสียง : smack-dab smack-dab
 • การออกเสียง : virtually virtually
 • การออกเสียง : just so just so
 • การออกเสียง : accordingly accordingly
 • การออกเสียง : exquisitely exquisitely
 • การออกเสียง : clumsily clumsily
 • การออกเสียง : whithersoever whithersoever
 • การออกเสียง : generously generously
 • การออกเสียง : foursquare foursquare
 • การออกเสียง : paradoxically paradoxically
 • การออกเสียง : bitterly bitterly
 • การออกเสียง : well off well off
 • การออกเสียง : inexorably inexorably
 • การออกเสียง : blasted blasted
 • การออกเสียง : kerplunk kerplunk
 • การออกเสียง : astringently astringently
 • การออกเสียง : anatomically anatomically
 • การออกเสียง : highly highly
 • การออกเสียง : popularly popularly
 • การออกเสียง : convincingly convincingly
 • การออกเสียง : smilingly smilingly
 • การออกเสียง : courteously courteously
 • การออกเสียง : audibly audibly
 • การออกเสียง : freely freely
 • การออกเสียง : brightly brightly
 • การออกเสียง : quizzically quizzically
 • การออกเสียง : hands down hands down
 • การออกเสียง : inescapably inescapably
 • การออกเสียง : hands-on hands-on
 • การออกเสียง : happily happily
 • การออกเสียง : narrowly narrowly
 • การออกเสียง : posthumously posthumously
 • การออกเสียง : distinctly distinctly
 • การออกเสียง : plausibly plausibly
 • การออกเสียง : managerially managerially
 • การออกเสียง : scrumptiously scrumptiously
 • การออกเสียง : visually visually
 • การออกเสียง : unconvincingly unconvincingly
 • การออกเสียง : grammatically grammatically
 • การออกเสียง : proudly proudly
 • การออกเสียง : rightly rightly
 • การออกเสียง : dejectedly dejectedly
 • การออกเสียง : inexpensively inexpensively
 • การออกเสียง : per capita per capita
 • การออกเสียง : stupidly stupidly
 • การออกเสียง : immorally immorally
 • การออกเสียง : uninhibitedly uninhibitedly
 • การออกเสียง : invisibly invisibly
 • การออกเสียง : dimly dimly
 • การออกเสียง : technically technically
 • การออกเสียง : triumphantly triumphantly
 • การออกเสียง : curiously curiously
 • การออกเสียง : willingly willingly
 • การออกเสียง : memorably memorably
 • การออกเสียง : incomparably incomparably
 • การออกเสียง : parsimoniously parsimoniously
 • การออกเสียง : darkling darkling
 • การออกเสียง : thoughtfully thoughtfully
 • การออกเสียง : credibly credibly
 • การออกเสียง : peacefully peacefully
 • การออกเสียง : variably variably
 • การออกเสียง : extraordinarily extraordinarily
 • การออกเสียง : learnedly learnedly
 • การออกเสียง : madly madly
 • การออกเสียง : pliantly pliantly
 • การออกเสียง : intensely intensely
 • การออกเสียง : slapdash slapdash
 • การออกเสียง : traitorously traitorously
 • การออกเสียง : poetically poetically
 • การออกเสียง : solemnly solemnly
 • การออกเสียง : characteristically characteristically
 • การออกเสียง : asleep asleep
 • การออกเสียง : noiselessly noiselessly
 • การออกเสียง : irreverently irreverently
 • การออกเสียง : bizarrely bizarrely