ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : iwis iwis
 • การออกเสียง : touchingly touchingly
 • การออกเสียง : inquiringly inquiringly
 • การออกเสียง : obstinately obstinately
 • การออกเสียง : flippantly flippantly
 • การออกเสียง : lifelessly lifelessly
 • การออกเสียง : chillily chillily
 • การออกเสียง : hoarily hoarily
 • การออกเสียง : apropos apropos
 • การออกเสียง : modally modally
 • การออกเสียง : therefore therefore
 • การออกเสียง : therefor therefor
 • การออกเสียง : everlastingly everlastingly
 • การออกเสียง : threateningly threateningly
 • การออกเสียง : stereotypically stereotypically
 • การออกเสียง : promptly promptly
 • การออกเสียง : anyways anyways
 • การออกเสียง : mindlessly mindlessly
 • การออกเสียง : loverly loverly
 • การออกเสียง : miraculously miraculously
 • การออกเสียง : windily windily
 • การออกเสียง : doggedly doggedly
 • การออกเสียง : unblinkingly unblinkingly
 • การออกเสียง : culpably culpably
 • การออกเสียง : monogamously monogamously
 • การออกเสียง : zonally zonally
 • การออกเสียง : regrettably regrettably
 • การออกเสียง : abroach abroach
 • การออกเสียง : aboon aboon
 • การออกเสียง : however however
 • การออกเสียง : west west
 • การออกเสียง : top top
 • การออกเสียง : assai assai
 • การออกเสียง : paraphrastically paraphrastically
 • การออกเสียง : swith swith
 • การออกเสียง : unhealthily unhealthily
 • การออกเสียง : healthily healthily
 • การออกเสียง : yesterday yesterday
 • การออกเสียง : anywise anywise
 • การออกเสียง : alongshore alongshore
 • การออกเสียง : antibiotically antibiotically
 • การออกเสียง : adscititiously adscititiously
 • การออกเสียง : wholly wholly
 • การออกเสียง : scrumptiously scrumptiously
 • การออกเสียง : scienter scienter
 • การออกเสียง : blind blind
 • การออกเสียง : well well
 • การออกเสียง : still still
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : approximately approximately
 • การออกเสียง : immediately immediately
 • การออกเสียง : accurately accurately
 • การออกเสียง : neither neither
 • การออกเสียง : magnanimously magnanimously
 • การออกเสียง : trebly trebly
 • การออกเสียง : learnedly learnedly
 • การออกเสียง : transcendently transcendently
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : en route en route
 • การออกเสียง : true true
 • การออกเสียง : thematically thematically
 • การออกเสียง : shortly shortly
 • การออกเสียง : later later
 • การออกเสียง : vice versa vice versa
 • การออกเสียง : hopefully hopefully
 • การออกเสียง : above above
 • การออกเสียง : tot tot
 • การออกเสียง : spode spode
 • การออกเสียง : cooperatively cooperatively
 • การออกเสียง : Lang Lang
 • การออกเสียง : arithmetically arithmetically
 • การออกเสียง : applicably applicably
 • การออกเสียง : great great
 • การออกเสียง : legato legato
 • การออกเสียง : directly directly
 • การออกเสียง : repeatedly repeatedly
 • การออกเสียง : simplistically simplistically
 • การออกเสียง : chic chic
 • การออกเสียง : recently recently
 • การออกเสียง : some some
 • การออกเสียง : something something
 • การออกเสียง : then then
 • การออกเสียง : misguidedly misguidedly
 • การออกเสียง : underground underground
 • การออกเสียง : overall overall
 • การออกเสียง : nothing nothing
 • การออกเสียง : direct direct
 • การออกเสียง : ever ever
 • การออกเสียง : unhurriedly unhurriedly
 • การออกเสียง : at that moment at that moment
 • การออกเสียง : Prescriptively Prescriptively
 • การออกเสียง : darkling darkling
 • การออกเสียง : bumptiously bumptiously
 • การออกเสียง : insatiably insatiably
 • การออกเสียง : illusively illusively
 • การออกเสียง : illusorily illusorily
 • การออกเสียง : opulently opulently
 • การออกเสียง : sumptuously sumptuously
 • การออกเสียง : pre-emptively pre-emptively
 • การออกเสียง : proverbially proverbially