ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : daydreamily daydreamily
 • การออกเสียง : repetitiously repetitiously
 • การออกเสียง : de jure de jure
 • การออกเสียง : parsimoniously parsimoniously
 • การออกเสียง : shipshape shipshape
 • การออกเสียง : single-handedly single-handedly
 • การออกเสียง : anticlockwise anticlockwise
 • การออกเสียง : calligraphically calligraphically
 • การออกเสียง : fearfully fearfully
 • การออกเสียง : originally originally
 • การออกเสียง : unapologetically unapologetically
 • การออกเสียง : gruellingly gruellingly
 • การออกเสียง : pellmell pellmell
 • การออกเสียง : on-campus on-campus
 • การออกเสียง : unflappably unflappably
 • การออกเสียง : gustily gustily
 • การออกเสียง : gushily gushily
 • การออกเสียง : fast fast
 • การออกเสียง : in tune in tune
 • การออกเสียง : wrong wrong
 • การออกเสียง : guilelessly guilelessly
 • การออกเสียง : guiltlessly guiltlessly
 • การออกเสียง : gruelingly gruelingly
 • การออกเสียง : grubbily grubbily
 • การออกเสียง : groundlessly groundlessly
 • การออกเสียง : grouchily grouchily
 • การออกเสียง : early early
 • การออกเสียง : sorely sorely
 • การออกเสียง : awesomely awesomely
 • การออกเสียง : yes yes
 • การออกเสียง : simultaneously simultaneously
 • การออกเสียง : between between
 • การออกเสียง : financially financially
 • การออกเสียง : wrenchingly wrenchingly
 • การออกเสียง : gustatorily gustatorily
 • การออกเสียง : grievingly grievingly
 • การออกเสียง : graspingly graspingly
 • การออกเสียง : witlessly witlessly
 • การออกเสียง : wispily wispily
 • การออกเสียง : alienly alienly
 • การออกเสียง : alcoholically alcoholically
 • การออกเสียง : ahorse ahorse
 • การออกเสียง : aimfully aimfully
 • การออกเสียง : agone agone
 • การออกเสียง : agley agley
 • การออกเสียง : wondrously wondrously
 • การออกเสียง : woodenly woodenly
 • การออกเสียง : wooingly wooingly
 • การออกเสียง : wonderingly wonderingly
 • การออกเสียง : wonderfully wonderfully
 • การออกเสียง : wontedly wontedly
 • การออกเสียง : lethality lethality
 • การออกเสียง : tensely tensely
 • การออกเสียง : aglare aglare
 • การออกเสียง : agedly agedly
 • การออกเสียง : afflictively afflictively
 • การออกเสียง : affirmably affirmably
 • การออกเสียง : woundingly woundingly
 • การออกเสียง : worrisomely worrisomely
 • การออกเสียง : wrongheadedly wrongheadedly
 • การออกเสียง : writhingly writhingly
 • การออกเสียง : zoologically zoologically
 • การออกเสียง : hellishly hellishly
 • การออกเสียง : nightly nightly
 • การออกเสียง : adultly adultly
 • การออกเสียง : admissibly admissibly
 • การออกเสียง : acknowledgedly acknowledgedly
 • การออกเสียง : accountably accountably
 • การออกเสียง : abstinently abstinently
 • การออกเสียง : acceptedly acceptedly
 • การออกเสียง : managerially managerially
 • การออกเสียง : solo solo
 • การออกเสียง : en masse en masse
 • การออกเสียง : compassionately compassionately
 • การออกเสียง : dispassionately dispassionately
 • การออกเสียง : antiphonally antiphonally
 • การออกเสียง : saliently saliently
 • การออกเสียง : too too
 • การออกเสียง : late late
 • การออกเสียง : enow enow
 • การออกเสียง : off-hand off-hand
 • การออกเสียง : phantasmagorically phantasmagorically
 • การออกเสียง : inter alia inter alia
 • การออกเสียง : halfheartedly halfheartedly
 • การออกเสียง : extremely extremely
 • การออกเสียง : electro­encephalo­graphically electro­encephalo­graphically
 • การออกเสียง : parasitically parasitically
 • การออกเสียง : per capita per capita
 • การออกเสียง : thereupon thereupon
 • การออกเสียง : attentively attentively
 • การออกเสียง : funereally funereally
 • การออกเสียง : fallaciously fallaciously
 • การออกเสียง : cavernously cavernously
 • การออกเสียง : preparedly preparedly
 • การออกเสียง : grittily grittily
 • การออกเสียง : ad hoc ad hoc
 • การออกเสียง : aborad aborad
 • การออกเสียง : specific­ally specific­ally
 • การออกเสียง : regressively regressively
 • การออกเสียง : diachronically diachronically