ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : unflinchingly unflinchingly
 • การออกเสียง : wistfully wistfully
 • การออกเสียง : unanimously unanimously
 • การออกเสียง : dinkum dinkum
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : nutritionally nutritionally
 • การออกเสียง : phasically phasically
 • การออกเสียง : probably probably
 • การออกเสียง : like like
 • การออกเสียง : further further
 • การออกเสียง : just just
 • การออกเสียง : last last
 • การออกเสียง : watchfully watchfully
 • การออกเสียง : puzzlingly puzzlingly
 • การออกเสียง : temporarily temporarily
 • การออกเสียง : often often
 • การออกเสียง : either either
 • การออกเสียง : out out
 • การออกเสียง : what what
 • การออกเสียง : there there
 • การออกเสียง : Nagle Nagle
 • การออกเสียง : hard by hard by
 • การออกเสียง : concealedly concealedly
 • การออกเสียง : how how
 • การออกเสียง : henceforth henceforth
 • การออกเสียง : vis-a-vis vis-a-vis
 • การออกเสียง : here here
 • การออกเสียง : inexplicably inexplicably
 • การออกเสียง : noticeably noticeably
 • การออกเสียง : stale stale
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : same same
 • การออกเสียง : clumsily clumsily
 • การออกเสียง : tam tam
 • การออกเสียง : close close
 • การออกเสียง : burlily burlily
 • การออกเสียง : rather rather
 • การออกเสียง : swinishly swinishly
 • การออกเสียง : quintessentially quintessentially
 • การออกเสียง : mightily mightily
 • การออกเสียง : hostilely hostilely
 • การออกเสียง : outside outside
 • การออกเสียง : overhead overhead
 • การออกเสียง : etc. etc.
 • การออกเสียง : quantitatively quantitatively
 • การออกเสียง : qualitatively qualitatively
 • การออกเสียง : prayerfully prayerfully
 • การออกเสียง : about about
 • การออกเสียง : allegedly allegedly
 • การออกเสียง : inside inside
 • การออกเสียง : uncomfortably uncomfortably
 • การออกเสียง : presciently presciently
 • การออกเสียง : inherently inherently
 • การออกเสียง : octagonally octagonally
 • การออกเสียง : concurrently concurrently
 • การออกเสียง : idyllically idyllically
 • การออกเสียง : vicariously vicariously
 • การออกเสียง : anno domini anno domini
 • การออกเสียง : thoroughly thoroughly
 • การออกเสียง : unenergetically unenergetically
 • การออกเสียง : charismatically charismatically
 • การออกเสียง : biblically biblically
 • การออกเสียง : arse over tit arse over tit
 • การออกเสียง : nad nad
 • การออกเสียง : pod pod
 • การออกเสียง : uninhibitedly uninhibitedly
 • การออกเสียง : imperiously imperiously
 • การออกเสียง : plausibly plausibly
 • การออกเสียง : optionally optionally
 • การออกเสียง : exorbitantly exorbitantly
 • การออกเสียง : superlatively superlatively
 • การออกเสียง : ergonomically ergonomically
 • การออกเสียง : strikingly strikingly
 • การออกเสียง : anglewise anglewise
 • การออกเสียง : laparoscopically laparoscopically
 • การออกเสียง : haggardly haggardly
 • การออกเสียง : vaingloriously vaingloriously
 • การออกเสียง : blaze blaze
 • การออกเสียง : vulnerably vulnerably
 • การออกเสียง : diligently diligently
 • การออกเสียง : programmatically programmatically
 • การออกเสียง : helluva helluva
 • การออกเสียง : dependably dependably
 • การออกเสียง : psychically psychically
 • การออกเสียง : ad infinitum ad infinitum
 • การออกเสียง : niggardly niggardly
 • การออกเสียง : pro bono pro bono
 • การออกเสียง : daydreamily daydreamily
 • การออกเสียง : repetitiously repetitiously
 • การออกเสียง : de jure de jure
 • การออกเสียง : parsimoniously parsimoniously
 • การออกเสียง : shipshape shipshape
 • การออกเสียง : single-handedly single-handedly
 • การออกเสียง : anticlockwise anticlockwise
 • การออกเสียง : calligraphically calligraphically
 • การออกเสียง : fearfully fearfully
 • การออกเสียง : originally originally
 • การออกเสียง : unapologetically unapologetically
 • การออกเสียง : gruellingly gruellingly
 • การออกเสียง : pellmell pellmell