ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : unbearably unbearably
 • การออกเสียง : devoutly devoutly
 • การออกเสียง : metonymically metonymically
 • การออกเสียง : spaciously spaciously
 • การออกเสียง : cordially cordially
 • การออกเสียง : lugubriously lugubriously
 • การออกเสียง : contentedly contentedly
 • การออกเสียง : loosely loosely
 • การออกเสียง : radiantly radiantly
 • การออกเสียง : agonizingly agonizingly
 • การออกเสียง : sonorously sonorously
 • การออกเสียง : incestuously incestuously
 • การออกเสียง : haphazardly haphazardly
 • การออกเสียง : Riotously Riotously
 • การออกเสียง : unemotionally unemotionally
 • การออกเสียง : severely severely
 • การออกเสียง : exceedingly exceedingly
 • การออกเสียง : professorially professorially
 • การออกเสียง : excitably excitably
 • การออกเสียง : instantly instantly
 • การออกเสียง : geometrically geometrically
 • การออกเสียง : barbarously barbarously
 • การออกเสียง : eagerly eagerly
 • การออกเสียง : traditionally traditionally
 • การออกเสียง : adroitly adroitly
 • การออกเสียง : courageously courageously
 • การออกเสียง : sincerely sincerely
 • การออกเสียง : consciously consciously
 • การออกเสียง : stunningly stunningly
 • การออกเสียง : humbly humbly
 • การออกเสียง : perpetually perpetually
 • การออกเสียง : spiritually spiritually
 • การออกเสียง : sparingly sparingly
 • การออกเสียง : peacefully peacefully
 • การออกเสียง : spectacularly spectacularly
 • การออกเสียง : exuberantly exuberantly
 • การออกเสียง : presumably presumably
 • การออกเสียง : seriously seriously
 • การออกเสียง : correspondingly correspondingly
 • การออกเสียง : never never
 • การออกเสียง : celestially celestially
 • การออกเสียง : magnificently magnificently
 • การออกเสียง : politically politically
 • การออกเสียง : smoothly smoothly
 • การออกเสียง : incomprehensibly incomprehensibly
 • การออกเสียง : frostily frostily
 • การออกเสียง : perfectly perfectly
 • การออกเสียง : insufferably insufferably
 • การออกเสียง : possibly possibly
 • การออกเสียง : critically critically
 • การออกเสียง : murderously murderously
 • การออกเสียง : immaculately immaculately
 • การออกเสียง : supernaturally supernaturally
 • การออกเสียง : incongruously incongruously
 • การออกเสียง : significantly significantly
 • การออกเสียง : dolefully dolefully
 • การออกเสียง : luridly luridly
 • การออกเสียง : sturdily sturdily
 • การออกเสียง : lusciously lusciously
 • การออกเสียง : voluptuously voluptuously
 • การออกเสียง : wrongly wrongly
 • การออกเสียง : seamlessly seamlessly
 • การออกเสียง : unceremoniously unceremoniously
 • การออกเสียง : infinitesimally infinitesimally
 • การออกเสียง : surprisingly surprisingly
 • การออกเสียง : accordingly accordingly
 • การออกเสียง : tremendously tremendously
 • การออกเสียง : spontaneously spontaneously
 • การออกเสียง : slowly slowly
 • การออกเสียง : massively massively
 • การออกเสียง : splendidly splendidly
 • การออกเสียง : occasionally occasionally
 • การออกเสียง : bizarrely bizarrely
 • การออกเสียง : hygienically hygienically
 • การออกเสียง : crossways crossways
 • การออกเสียง : crosswise crosswise
 • การออกเสียง : conically conically
 • การออกเสียง : invincibly invincibly
 • การออกเสียง : curtly curtly
 • การออกเสียง : frantically frantically
 • การออกเสียง : lopsidedly lopsidedly
 • การออกเสียง : blindingly blindingly
 • การออกเสียง : wisely wisely
 • การออกเสียง : disgustingly disgustingly
 • การออกเสียง : defensively defensively
 • การออกเสียง : furiously furiously
 • การออกเสียง : tremulously tremulously
 • การออกเสียง : neatly neatly
 • การออกเสียง : toothlessly toothlessly
 • การออกเสียง : enormously enormously
 • การออกเสียง : timidly timidly
 • การออกเสียง : admiringly admiringly
 • การออกเสียง : encouragingly encouragingly
 • การออกเสียง : vertically vertically
 • การออกเสียง : agriculturally agriculturally
 • การออกเสียง : tangibly tangibly
 • การออกเสียง : half-heartedly half-heartedly
 • การออกเสียง : shakily shakily
 • การออกเสียง : purely purely
 • การออกเสียง : apparently apparently