ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : stressfully stressfully
 • การออกเสียง : hormonally hormonally
 • การออกเสียง : sparsely sparsely
 • การออกเสียง : numinously numinously
 • การออกเสียง : pressingly pressingly
 • การออกเสียง : perseveringly perseveringly
 • การออกเสียง : morbidly morbidly
 • การออกเสียง : unstintingly unstintingly
 • การออกเสียง : insipidly insipidly
 • การออกเสียง : florally florally
 • การออกเสียง : orchestrally orchestrally
 • การออกเสียง : lyrically lyrically
 • การออกเสียง : dynamically dynamically
 • การออกเสียง : tonally tonally
 • การออกเสียง : tunefully tunefully
 • การออกเสียง : symphonically symphonically
 • การออกเสียง : monotonously monotonously
 • การออกเสียง : freely freely
 • การออกเสียง : pedagogically pedagogically
 • การออกเสียง : fruitfully fruitfully
 • การออกเสียง : surreptitiously surreptitiously
 • การออกเสียง : chronologically chronologically
 • การออกเสียง : delicately delicately
 • การออกเสียง : sonically sonically
 • การออกเสียง : seemingly seemingly
 • การออกเสียง : concisely concisely
 • การออกเสียง : collaboratively collaboratively
 • การออกเสียง : doctorally doctorally
 • การออกเสียง : telepathically telepathically
 • การออกเสียง : objectively objectively
 • การออกเสียง : robustly robustly
 • การออกเสียง : instinctively instinctively
 • การออกเสียง : pessimistically pessimistically
 • การออกเสียง : proactively proactively
 • การออกเสียง : virtuously virtuously
 • การออกเสียง : long-windedly long-windedly
 • การออกเสียง : achingly achingly
 • การออกเสียง : theatrically theatrically
 • การออกเสียง : logically logically
 • การออกเสียง : implicitly implicitly
 • การออกเสียง : collectively collectively
 • การออกเสียง : angelically angelically
 • การออกเสียง : vigorously vigorously
 • การออกเสียง : technically technically
 • การออกเสียง : acidly acidly
 • การออกเสียง : deliciously deliciously
 • การออกเสียง : profoundly profoundly
 • การออกเสียง : preternaturally preternaturally
 • การออกเสียง : irredeemably irredeemably
 • การออกเสียง : strangely strangely
 • การออกเสียง : flabbily flabbily
 • การออกเสียง : rancidly rancidly
 • การออกเสียง : regretfully regretfully
 • การออกเสียง : rightfully rightfully
 • การออกเสียง : Preposterously Preposterously
 • การออกเสียง : forgetfully forgetfully
 • การออกเสียง : ebulliently ebulliently
 • การออกเสียง : violently violently
 • การออกเสียง : trivially trivially
 • การออกเสียง : vividly vividly
 • การออกเสียง : squalidly squalidly
 • การออกเสียง : highly highly
 • การออกเสียง : venomously venomously
 • การออกเสียง : painlessly painlessly
 • การออกเสียง : stubbornly stubbornly
 • การออกเสียง : galactically galactically
 • การออกเสียง : ideally ideally
 • การออกเสียง : intravenously intravenously
 • การออกเสียง : asymptomatically asymptomatically
 • การออกเสียง : valorously valorously
 • การออกเสียง : audaciously audaciously
 • การออกเสียง : daringly daringly
 • การออกเสียง : elegantly elegantly
 • การออกเสียง : instructionally instructionally
 • การออกเสียง : gorgeously gorgeously
 • การออกเสียง : gracefully gracefully
 • การออกเสียง : prophetically prophetically
 • การออกเสียง : assertively assertively
 • การออกเสียง : widely widely
 • การออกเสียง : deictically deictically
 • การออกเสียง : piously piously
 • การออกเสียง : affectionately affectionately
 • การออกเสียง : helplessly helplessly
 • การออกเสียง : recklessly recklessly
 • การออกเสียง : unbearably unbearably
 • การออกเสียง : devoutly devoutly
 • การออกเสียง : metonymically metonymically
 • การออกเสียง : spaciously spaciously
 • การออกเสียง : cordially cordially
 • การออกเสียง : lugubriously lugubriously
 • การออกเสียง : contentedly contentedly
 • การออกเสียง : loosely loosely
 • การออกเสียง : radiantly radiantly
 • การออกเสียง : agonizingly agonizingly
 • การออกเสียง : sonorously sonorously
 • การออกเสียง : incestuously incestuously
 • การออกเสียง : haphazardly haphazardly
 • การออกเสียง : Riotously Riotously
 • การออกเสียง : unemotionally unemotionally
 • การออกเสียง : severely severely