ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : incautiously incautiously
 • การออกเสียง : untruthfully untruthfully
 • การออกเสียง : sanitarily sanitarily
 • การออกเสียง : smilingly smilingly
 • การออกเสียง : popularly popularly
 • การออกเสียง : rakishly rakishly
 • การออกเสียง : allegorically allegorically
 • การออกเสียง : authorially authorially
 • การออกเสียง : vindictively vindictively
 • การออกเสียง : intracranially intracranially
 • การออกเสียง : onshore onshore
 • การออกเสียง : factually factually
 • การออกเสียง : despicably despicably
 • การออกเสียง : wavily wavily
 • การออกเสียง : horrendously horrendously
 • การออกเสียง : horribly horribly
 • การออกเสียง : bashfully bashfully
 • การออกเสียง : downright downright
 • การออกเสียง : punctually punctually
 • การออกเสียง : flagrantly flagrantly
 • การออกเสียง : suicidally suicidally
 • การออกเสียง : intensely intensely
 • การออกเสียง : grammatically grammatically
 • การออกเสียง : structurally structurally
 • การออกเสียง : funkily funkily
 • การออกเสียง : medically medically
 • การออกเสียง : dubiously dubiously
 • การออกเสียง : truthfully truthfully
 • การออกเสียง : unquestionably unquestionably
 • การออกเสียง : questionably questionably
 • การออกเสียง : imperially imperially
 • การออกเสียง : glaringly glaringly
 • การออกเสียง : unsolvably unsolvably
 • การออกเสียง : goofily goofily
 • การออกเสียง : botanically botanically
 • การออกเสียง : soulfully soulfully
 • การออกเสียง : quirkily quirkily
 • การออกเสียง : glamorously glamorously
 • การออกเสียง : ecclesiastically ecclesiastically
 • การออกเสียง : synchronously synchronously
 • การออกเสียง : nostalgically nostalgically
 • การออกเสียง : moodily moodily
 • การออกเสียง : stressfully stressfully
 • การออกเสียง : hormonally hormonally
 • การออกเสียง : sparsely sparsely
 • การออกเสียง : numinously numinously
 • การออกเสียง : pressingly pressingly
 • การออกเสียง : perseveringly perseveringly
 • การออกเสียง : morbidly morbidly
 • การออกเสียง : unstintingly unstintingly
 • การออกเสียง : insipidly insipidly
 • การออกเสียง : florally florally
 • การออกเสียง : orchestrally orchestrally
 • การออกเสียง : lyrically lyrically
 • การออกเสียง : dynamically dynamically
 • การออกเสียง : tonally tonally
 • การออกเสียง : tunefully tunefully
 • การออกเสียง : symphonically symphonically
 • การออกเสียง : monotonously monotonously
 • การออกเสียง : freely freely
 • การออกเสียง : pedagogically pedagogically
 • การออกเสียง : fruitfully fruitfully
 • การออกเสียง : surreptitiously surreptitiously
 • การออกเสียง : chronologically chronologically
 • การออกเสียง : delicately delicately
 • การออกเสียง : sonically sonically
 • การออกเสียง : seemingly seemingly
 • การออกเสียง : concisely concisely
 • การออกเสียง : collaboratively collaboratively
 • การออกเสียง : doctorally doctorally
 • การออกเสียง : telepathically telepathically
 • การออกเสียง : objectively objectively
 • การออกเสียง : robustly robustly
 • การออกเสียง : instinctively instinctively
 • การออกเสียง : pessimistically pessimistically
 • การออกเสียง : proactively proactively
 • การออกเสียง : virtuously virtuously
 • การออกเสียง : long-windedly long-windedly
 • การออกเสียง : achingly achingly
 • การออกเสียง : theatrically theatrically
 • การออกเสียง : logically logically
 • การออกเสียง : implicitly implicitly
 • การออกเสียง : collectively collectively
 • การออกเสียง : angelically angelically
 • การออกเสียง : vigorously vigorously
 • การออกเสียง : technically technically
 • การออกเสียง : acidly acidly
 • การออกเสียง : deliciously deliciously
 • การออกเสียง : profoundly profoundly
 • การออกเสียง : preternaturally preternaturally
 • การออกเสียง : irredeemably irredeemably
 • การออกเสียง : strangely strangely
 • การออกเสียง : flabbily flabbily
 • การออกเสียง : rancidly rancidly
 • การออกเสียง : regretfully regretfully
 • การออกเสียง : rightfully rightfully
 • การออกเสียง : Preposterously Preposterously
 • การออกเสียง : forgetfully forgetfully
 • การออกเสียง : ebulliently ebulliently
 • การออกเสียง : violently violently