ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียงคำว่า concealedly concealedly
 • การออกเสียงคำว่า how how
 • การออกเสียงคำว่า henceforth henceforth
 • การออกเสียงคำว่า vis-a-vis vis-a-vis
 • การออกเสียงคำว่า here here
 • การออกเสียงคำว่า inexplicably inexplicably
 • การออกเสียงคำว่า noticeably noticeably
 • การออกเสียงคำว่า stale stale
 • การออกเสียงคำว่า as as
 • การออกเสียงคำว่า same same
 • การออกเสียงคำว่า clumsily clumsily
 • การออกเสียงคำว่า tam tam
 • การออกเสียงคำว่า close close
 • การออกเสียงคำว่า burlily burlily
 • การออกเสียงคำว่า rather rather
 • การออกเสียงคำว่า swinishly swinishly
 • การออกเสียงคำว่า quintessentially quintessentially
 • การออกเสียงคำว่า mightily mightily
 • การออกเสียงคำว่า hostilely hostilely
 • การออกเสียงคำว่า outside outside
 • การออกเสียงคำว่า overhead overhead
 • การออกเสียงคำว่า etc. etc.
 • การออกเสียงคำว่า quantitatively quantitatively
 • การออกเสียงคำว่า qualitatively qualitatively
 • การออกเสียงคำว่า prayerfully prayerfully
 • การออกเสียงคำว่า about about
 • การออกเสียงคำว่า allegedly allegedly
 • การออกเสียงคำว่า inside inside
 • การออกเสียงคำว่า uncomfortably uncomfortably
 • การออกเสียงคำว่า presciently presciently
 • การออกเสียงคำว่า inherently inherently
 • การออกเสียงคำว่า octagonally octagonally
 • การออกเสียงคำว่า concurrently concurrently
 • การออกเสียงคำว่า idyllically idyllically
 • การออกเสียงคำว่า vicariously vicariously
 • การออกเสียงคำว่า anno domini anno domini
 • การออกเสียงคำว่า through through
 • การออกเสียงคำว่า thoroughly thoroughly
 • การออกเสียงคำว่า unenergetically unenergetically
 • การออกเสียงคำว่า charismatically charismatically
 • การออกเสียงคำว่า biblically biblically
 • การออกเสียงคำว่า arse over tit arse over tit
 • การออกเสียงคำว่า nad nad
 • การออกเสียงคำว่า pod pod
 • การออกเสียงคำว่า uninhibitedly uninhibitedly
 • การออกเสียงคำว่า imperiously imperiously
 • การออกเสียงคำว่า plausibly plausibly
 • การออกเสียงคำว่า optionally optionally
 • การออกเสียงคำว่า exorbitantly exorbitantly
 • การออกเสียงคำว่า superlatively superlatively
 • การออกเสียงคำว่า ergonomically ergonomically
 • การออกเสียงคำว่า strikingly strikingly
 • การออกเสียงคำว่า anglewise anglewise
 • การออกเสียงคำว่า laparoscopically laparoscopically
 • การออกเสียงคำว่า haggardly haggardly
 • การออกเสียงคำว่า vaingloriously vaingloriously
 • การออกเสียงคำว่า blaze blaze
 • การออกเสียงคำว่า vulnerably vulnerably
 • การออกเสียงคำว่า diligently diligently
 • การออกเสียงคำว่า programmatically programmatically
 • การออกเสียงคำว่า helluva helluva
 • การออกเสียงคำว่า dependably dependably
 • การออกเสียงคำว่า psychically psychically
 • การออกเสียงคำว่า ad infinitum ad infinitum
 • การออกเสียงคำว่า niggardly niggardly
 • การออกเสียงคำว่า pro bono pro bono
 • การออกเสียงคำว่า daydreamily daydreamily
 • การออกเสียงคำว่า repetitiously repetitiously
 • การออกเสียงคำว่า de jure de jure
 • การออกเสียงคำว่า parsimoniously parsimoniously
 • การออกเสียงคำว่า shipshape shipshape
 • การออกเสียงคำว่า single-handedly single-handedly
 • การออกเสียงคำว่า anticlockwise anticlockwise
 • การออกเสียงคำว่า calligraphically calligraphically
 • การออกเสียงคำว่า fearfully fearfully
 • การออกเสียงคำว่า originally originally
 • การออกเสียงคำว่า unapologetically unapologetically
 • การออกเสียงคำว่า gruellingly gruellingly
 • การออกเสียงคำว่า pellmell pellmell
 • การออกเสียงคำว่า on-campus on-campus
 • การออกเสียงคำว่า unflappably unflappably
 • การออกเสียงคำว่า gustily gustily
 • การออกเสียงคำว่า gushily gushily
 • การออกเสียงคำว่า fast fast
 • การออกเสียงคำว่า in tune in tune
 • การออกเสียงคำว่า wrong wrong
 • การออกเสียงคำว่า guilelessly guilelessly
 • การออกเสียงคำว่า guiltlessly guiltlessly
 • การออกเสียงคำว่า gruelingly gruelingly
 • การออกเสียงคำว่า grubbily grubbily
 • การออกเสียงคำว่า groundlessly groundlessly
 • การออกเสียงคำว่า grouchily grouchily
 • การออกเสียงคำว่า early early
 • การออกเสียงคำว่า sorely sorely
 • การออกเสียงคำว่า awesomely awesomely
 • การออกเสียงคำว่า yes yes
 • การออกเสียงคำว่า simultaneously simultaneously
 • การออกเสียงคำว่า between between
 • การออกเสียงคำว่า financially financially
 • การออกเสียงคำว่า wrenchingly wrenchingly