ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : coquettishly coquettishly
 • การออกเสียง : satanically satanically
 • การออกเสียง : diabolically diabolically
 • การออกเสียง : crassly crassly
 • การออกเสียง : apocalyptically apocalyptically
 • การออกเสียง : diagnostically diagnostically
 • การออกเสียง : analogously analogously
 • การออกเสียง : melodically melodically
 • การออกเสียง : photographically photographically
 • การออกเสียง : prosaically prosaically
 • การออกเสียง : geopolitically geopolitically
 • การออกเสียง : erotically erotically
 • การออกเสียง : calorically calorically
 • การออกเสียง : irresistibly irresistibly
 • การออกเสียง : somatically somatically
 • การออกเสียง : unknowably unknowably
 • การออกเสียง : canonically canonically
 • การออกเสียง : referentially referentially
 • การออกเสียง : microbially microbially
 • การออกเสียง : ardently ardently
 • การออกเสียง : tempestuously tempestuously
 • การออกเสียง : archaically archaically
 • การออกเสียง : industrially industrially
 • การออกเสียง : proficiently proficiently
 • การออกเสียง : clinically clinically
 • การออกเสียง : psychologically psychologically
 • การออกเสียง : neurologically neurologically
 • การออกเสียง : analogically analogically
 • การออกเสียง : mistakenly mistakenly
 • การออกเสียง : serially serially
 • การออกเสียง : impulsively impulsively
 • การออกเสียง : callously callously
 • การออกเสียง : orthographically orthographically
 • การออกเสียง : inimically inimically
 • การออกเสียง : apathetically apathetically
 • การออกเสียง : ministerially ministerially
 • การออกเสียง : intramurally intramurally
 • การออกเสียง : didactically didactically
 • การออกเสียง : indescribably indescribably
 • การออกเสียง : frighteningly frighteningly
 • การออกเสียง : gloomily gloomily
 • การออกเสียง : Mindfully Mindfully
 • การออกเสียง : musically musically
 • การออกเสียง : curiously curiously
 • การออกเสียง : menacingly menacingly
 • การออกเสียง : horrifically horrifically
 • การออกเสียง : congressionally congressionally
 • การออกเสียง : unmistakably unmistakably
 • การออกเสียง : poetically poetically
 • การออกเสียง : multilingually multilingually
 • การออกเสียง : languidly languidly
 • การออกเสียง : garishly garishly
 • การออกเสียง : wryly wryly
 • การออกเสียง : staunchly staunchly
 • การออกเสียง : mythologically mythologically
 • การออกเสียง : unclearly unclearly
 • การออกเสียง : rivetingly rivetingly
 • การออกเสียง : ungratefully ungratefully
 • การออกเสียง : gratefully gratefully
 • การออกเสียง : garrulously garrulously
 • การออกเสียง : groggily groggily
 • การออกเสียง : chronically chronically
 • การออกเสียง : verbally verbally
 • การออกเสียง : geographically geographically
 • การออกเสียง : dialectally dialectally
 • การออกเสียง : morphologically morphologically
 • การออกเสียง : institutionally institutionally
 • การออกเสียง : manfully manfully
 • การออกเสียง : supportively supportively
 • การออกเสียง : platonically platonically
 • การออกเสียง : philosophically philosophically
 • การออกเสียง : sartorially sartorially
 • การออกเสียง : patriotically patriotically
 • การออกเสียง : academically academically
 • การออกเสียง : panoramically panoramically
 • การออกเสียง : undeniably undeniably
 • การออกเสียง : ethereally ethereally
 • การออกเสียง : herbally herbally
 • การออกเสียง : agronomically agronomically
 • การออกเสียง : bitingly bitingly
 • การออกเสียง : lankily lankily
 • การออกเสียง : shamelessly shamelessly
 • การออกเสียง : categorically categorically
 • การออกเสียง : Frugally Frugally
 • การออกเสียง : spatiotemporally spatiotemporally
 • การออกเสียง : irreducibly irreducibly
 • การออกเสียง : hypothetically hypothetically
 • การออกเสียง : whimsically whimsically
 • การออกเสียง : irreproachably irreproachably
 • การออกเสียง : grungily grungily
 • การออกเสียง : Pseudonymously Pseudonymously
 • การออกเสียง : pertinaciously pertinaciously
 • การออกเสียง : cursorily cursorily
 • การออกเสียง : feasibly feasibly
 • การออกเสียง : abnormally abnormally
 • การออกเสียง : surgically surgically
 • การออกเสียง : chirurgically chirurgically
 • การออกเสียง : rectally rectally
 • การออกเสียง : organizationally organizationally
 • การออกเสียง : meaninglessly meaninglessly