ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : illusively illusively
 • การออกเสียง : illusorily illusorily
 • การออกเสียง : opulently opulently
 • การออกเสียง : sumptuously sumptuously
 • การออกเสียง : pre-emptively pre-emptively
 • การออกเสียง : proverbially proverbially
 • การออกเสียง : rotten rotten
 • การออกเสียง : treacherously treacherously
 • การออกเสียง : all-in-all all-in-all
 • การออกเสียง : traitorously traitorously
 • การออกเสียง : gloriously gloriously
 • การออกเสียง : laters laters
 • การออกเสียง : ute ute
 • การออกเสียง : side by side side by side
 • การออกเสียง : coltishly coltishly
 • การออกเสียง : saucily saucily
 • การออกเสียง : empirically empirically
 • การออกเสียง : mob-handed mob-handed
 • การออกเสียง : democratically democratically
 • การออกเสียง : dourly dourly
 • การออกเสียง : cussedly cussedly
 • การออกเสียง : coyly coyly
 • การออกเสียง : oft-times oft-times
 • การออกเสียง : afar afar
 • การออกเสียง : else (adverb) else (adverb)
 • การออกเสียง : in depth (adverb) in depth (adverb)
 • การออกเสียง : foursquare foursquare
 • การออกเสียง : quarterly quarterly
 • การออกเสียง : heroically heroically
 • การออกเสียง : leastways leastways
 • การออกเสียง : properly properly
 • การออกเสียง : clamorously clamorously
 • การออกเสียง : whithersoever whithersoever
 • การออกเสียง : smack-dab smack-dab
 • การออกเสียง : amain amain
 • การออกเสียง : cannily cannily
 • การออกเสียง : uncannily uncannily
 • การออกเสียง : ratably ratably
 • การออกเสียง : virally virally
 • การออกเสียง : anyplace anyplace
 • การออกเสียง : Lone Lone
 • การออกเสียง : hereditarily hereditarily
 • การออกเสียง : indelibly indelibly
 • การออกเสียง : sardonically sardonically
 • การออกเสียง : mockingly mockingly
 • การออกเสียง : straightaway straightaway
 • การออกเสียง : lawfully lawfully
 • การออกเสียง : euphuistically euphuistically
 • การออกเสียง : slapdash slapdash
 • การออกเสียง : indissolubly indissolubly
 • การออกเสียง : supposedly supposedly
 • การออกเสียง : in toto in toto
 • การออกเสียง : top to bottom top to bottom
 • การออกเสียง : top to toe top to toe
 • การออกเสียง : eternally eternally
 • การออกเสียง : continually continually
 • การออกเสียง : idiotically idiotically
 • การออกเสียง : slowest slowest
 • การออกเสียง : pathetically pathetically
 • การออกเสียง : debonairely debonairely
 • การออกเสียง : irately irately
 • การออกเสียง : cinematographically cinematographically
 • การออกเสียง : foredawn foredawn
 • การออกเสียง : disinterestedly disinterestedly
 • การออกเสียง : ex gratia ex gratia
 • การออกเสียง : fro fro
 • การออกเสียง : insincerely insincerely
 • การออกเสียง : turbulently turbulently
 • การออกเสียง : remorselessly remorselessly
 • การออกเสียง : peaceably peaceably
 • การออกเสียง : reprovingly reprovingly
 • การออกเสียง : enquiringly enquiringly
 • การออกเสียง : spryly spryly
 • การออกเสียง : remorsefully remorsefully
 • การออกเสียง : domineeringly domineeringly
 • การออกเสียง : swaggeringly swaggeringly
 • การออกเสียง : zestfully zestfully
 • การออกเสียง : sordidly sordidly
 • การออกเสียง : noiselessly noiselessly
 • การออกเสียง : immorally immorally
 • การออกเสียง : distastefully distastefully
 • การออกเสียง : ruffianly ruffianly
 • การออกเสียง : anatomically anatomically
 • การออกเสียง : convincingly convincingly
 • การออกเสียง : credibly credibly
 • การออกเสียง : luminously luminously
 • การออกเสียง : drably drably
 • การออกเสียง : dingily dingily
 • การออกเสียง : unconvincingly unconvincingly
 • การออกเสียง : inconceivably inconceivably
 • การออกเสียง : quaintly quaintly
 • การออกเสียง : hereabout hereabout
 • การออกเสียง : circumspectly circumspectly
 • การออกเสียง : topically topically
 • การออกเสียง : hubristically hubristically
 • การออกเสียง : daintily daintily
 • การออกเสียง : irreverently irreverently
 • การออกเสียง : directed directed
 • การออกเสียง : indirectly indirectly
 • การออกเสียง : topologically topologically