ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : frustratingly frustratingly
 • การออกเสียง : centrifugally centrifugally
 • การออกเสียง : continuously continuously
 • การออกเสียง : comically comically
 • การออกเสียง : courteously courteously
 • การออกเสียง : insalubriously insalubriously
 • การออกเสียง : cynically cynically
 • การออกเสียง : reticently reticently
 • การออกเสียง : asymmetrically asymmetrically
 • การออกเสียง : ideationally ideationally
 • การออกเสียง : dejectedly dejectedly
 • การออกเสียง : observably observably
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : nimbly nimbly
 • การออกเสียง : through through
 • การออกเสียง : abruptly abruptly
 • การออกเสียง : devotedly devotedly
 • การออกเสียง : nasally nasally
 • การออกเสียง : navigationally navigationally
 • การออกเสียง : lovelily lovelily
 • การออกเสียง : fair fair
 • การออกเสียง : hippily hippily
 • การออกเสียง : unusually unusually
 • การออกเสียง : Zionward Zionward
 • การออกเสียง : contrapuntally contrapuntally
 • การออกเสียง : segmentally segmentally
 • การออกเสียง : balmily balmily
 • การออกเสียง : ravishingly ravishingly
 • การออกเสียง : expressionlessly expressionlessly
 • การออกเสียง : reverentially reverentially
 • การออกเสียง : ecumenically ecumenically
 • การออกเสียง : additional additional
 • การออกเสียง : devotionally devotionally
 • การออกเสียง : mnemonically mnemonically
 • การออกเสียง : bloodily bloodily
 • การออกเสียง : safely safely
 • การออกเสียง : limitlessly limitlessly
 • การออกเสียง : rebelliously rebelliously
 • การออกเสียง : meaningfully meaningfully
 • การออกเสียง : absurdly absurdly
 • การออกเสียง : unselfishly unselfishly
 • การออกเสียง : longingly longingly
 • การออกเสียง : ornamentally ornamentally
 • การออกเสียง : electronically electronically
 • การออกเสียง : rampantly rampantly
 • การออกเสียง : histrionically histrionically
 • การออกเสียง : aporetically aporetically
 • การออกเสียง : transversely transversely
 • การออกเสียง : functionally functionally
 • การออกเสียง : royally royally
 • การออกเสียง : straight straight
 • การออกเสียง : niftily niftily
 • การออกเสียง : suitably suitably
 • การออกเสียง : swimmingly swimmingly
 • การออกเสียง : separately separately
 • การออกเสียง : numerically numerically
 • การออกเสียง : mistily mistily
 • การออกเสียง : unreservedly unreservedly
 • การออกเสียง : astonishingly astonishingly
 • การออกเสียง : femininely femininely
 • การออกเสียง : acoustically acoustically
 • การออกเสียง : customarily customarily
 • การออกเสียง : astronomically astronomically
 • การออกเสียง : hermetically hermetically
 • การออกเสียง : helically helically
 • การออกเสียง : cyclically cyclically
 • การออกเสียง : perversely perversely
 • การออกเสียง : elegiacally elegiacally
 • การออกเสียง : incurably incurably
 • การออกเสียง : numbly numbly
 • การออกเสียง : serenely serenely
 • การออกเสียง : incessantly incessantly
 • การออกเสียง : fanatically fanatically
 • การออกเสียง : oppressively oppressively
 • การออกเสียง : cunningly cunningly
 • การออกเสียง : unsmilingly unsmilingly
 • การออกเสียง : woefully woefully
 • การออกเสียง : chorally chorally
 • การออกเสียง : boyishly boyishly
 • การออกเสียง : harmlessly harmlessly
 • การออกเสียง : athletically athletically
 • การออกเสียง : reputedly reputedly
 • การออกเสียง : piercingly piercingly
 • การออกเสียง : carnally carnally
 • การออกเสียง : tenderly tenderly
 • การออกเสียง : formally formally
 • การออกเสียง : thinly thinly
 • การออกเสียง : aromatically aromatically
 • การออกเสียง : crankily crankily
 • การออกเสียง : administratively administratively
 • การออกเสียง : rigidly rigidly
 • การออกเสียง : contemptuously contemptuously
 • การออกเสียง : slenderly slenderly
 • การออกเสียง : sensually sensually
 • การออกเสียง : stupendously stupendously
 • การออกเสียง : ineluctably ineluctably
 • การออกเสียง : infallibly infallibly
 • การออกเสียง : coquettishly coquettishly
 • การออกเสียง : satanically satanically
 • การออกเสียง : diabolically diabolically