ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : ideally ideally
 • การออกเสียง : ideationally ideationally
 • การออกเสียง : ideologically ideologically
 • การออกเสียง : idiotically idiotically
 • การออกเสียง : idyllically idyllically
 • การออกเสียง : illusively illusively
 • การออกเสียง : illusorily illusorily
 • การออกเสียง : immaculately immaculately
 • การออกเสียง : immeasurably immeasurably
 • การออกเสียง : immediately immediately
 • การออกเสียง : imminently imminently
 • การออกเสียง : immorally immorally
 • การออกเสียง : immovably immovably
 • การออกเสียง : impartially impartially
 • การออกเสียง : imperially imperially
 • การออกเสียง : imperiously imperiously
 • การออกเสียง : impetuously impetuously
 • การออกเสียง : implicitly implicitly
 • การออกเสียง : importantly importantly
 • การออกเสียง : impudently impudently
 • การออกเสียง : impulsively impulsively
 • การออกเสียง : in depth (adverb) in depth (adverb)
 • การออกเสียง : in time in time
 • การออกเสียง : in tune in tune
 • การออกเสียง : inaccurately inaccurately
 • การออกเสียง : inadequately inadequately
 • การออกเสียง : inadmissibly inadmissibly
 • การออกเสียง : Incalculably Incalculably
 • การออกเสียง : incautiously incautiously
 • การออกเสียง : incessantly incessantly
 • การออกเสียง : incestuously incestuously
 • การออกเสียง : incomparably incomparably
 • การออกเสียง : incomprehensibly incomprehensibly
 • การออกเสียง : inconceivably inconceivably
 • การออกเสียง : incongruously incongruously
 • การออกเสียง : incorrectly incorrectly
 • การออกเสียง : incurably incurably
 • การออกเสียง : indecorously indecorously
 • การออกเสียง : indelibly indelibly
 • การออกเสียง : indescribably indescribably
 • การออกเสียง : indifferently indifferently
 • การออกเสียง : indignantly indignantly
 • การออกเสียง : indirectly indirectly
 • การออกเสียง : indiscriminately indiscriminately
 • การออกเสียง : indispensably indispensably
 • การออกเสียง : indissolubly indissolubly
 • การออกเสียง : indistinguishably indistinguishably
 • การออกเสียง : industrially industrially
 • การออกเสียง : ineluctably ineluctably
 • การออกเสียง : inescapably inescapably
 • การออกเสียง : inexhaustibly inexhaustibly
 • การออกเสียง : inexorably inexorably
 • การออกเสียง : inexpediently inexpediently
 • การออกเสียง : inexpensively inexpensively
 • การออกเสียง : inexplicably inexplicably
 • การออกเสียง : infallibly infallibly
 • การออกเสียง : infinitesimally infinitesimally
 • การออกเสียง : inflexibly inflexibly
 • การออกเสียง : infrequently infrequently
 • การออกเสียง : inherently inherently
 • การออกเสียง : inimically inimically
 • การออกเสียง : injudiciously injudiciously
 • การออกเสียง : inquiringly inquiringly
 • การออกเสียง : inquisitively inquisitively
 • การออกเสียง : insalubriously insalubriously
 • การออกเสียง : insatiably insatiably
 • การออกเสียง : insecurely insecurely
 • การออกเสียง : insensitively insensitively
 • การออกเสียง : inside inside
 • การออกเสียง : insignificantly insignificantly
 • การออกเสียง : insincerely insincerely
 • การออกเสียง : insipidly insipidly
 • การออกเสียง : insomuch insomuch
 • การออกเสียง : insouciantly insouciantly
 • การออกเสียง : instantly instantly
 • การออกเสียง : instinctively instinctively
 • การออกเสียง : institutionally institutionally
 • การออกเสียง : instructionally instructionally
 • การออกเสียง : instrumentally instrumentally
 • การออกเสียง : insufferably insufferably
 • การออกเสียง : insufficiently insufficiently
 • การออกเสียง : intellectually intellectually
 • การออกเสียง : intelligently intelligently
 • การออกเสียง : intensely intensely
 • การออกเสียง : inter alia inter alia
 • การออกเสียง : interactively interactively
 • การออกเสียง : interestingly interestingly
 • การออกเสียง : interminably interminably
 • การออกเสียง : intermittently intermittently
 • การออกเสียง : internationally internationally
 • การออกเสียง : intimately intimately
 • การออกเสียง : intracranially intracranially
 • การออกเสียง : intramurally intramurally
 • การออกเสียง : intravenously intravenously
 • การออกเสียง : intricately intricately
 • การออกเสียง : intriguingly intriguingly
 • การออกเสียง : invincibly invincibly
 • การออกเสียง : invisibly invisibly
 • การออกเสียง : invulnerably invulnerably