ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : forged forged
 • การออกเสียง : blue-blooded blue-blooded
 • การออกเสียง : efficacious efficacious
 • การออกเสียง : sundry sundry
 • การออกเสียง : bourgeois bourgeois
 • การออกเสียง : centennial centennial
 • การออกเสียง : healthier healthier
 • การออกเสียง : outmanned outmanned
 • การออกเสียง : doctored doctored
 • การออกเสียง : deliberate deliberate
 • การออกเสียง : QWERTY QWERTY
 • การออกเสียง : khaki khaki
 • การออกเสียง : mandatory mandatory
 • การออกเสียง : deserted deserted
 • การออกเสียง : bray bray
 • การออกเสียง : swollen swollen
 • การออกเสียง : eternal eternal
 • การออกเสียง : Anglophile Anglophile
 • การออกเสียง : discombobulating discombobulating
 • การออกเสียง : skeleton skeleton
 • การออกเสียง : half-cocked half-cocked
 • การออกเสียง : scandalous scandalous
 • การออกเสียง : longitudinal longitudinal
 • การออกเสียง : metabolic metabolic
 • การออกเสียง : shaggy shaggy
 • การออกเสียง : seminal seminal
 • การออกเสียง : shaven shaven
 • การออกเสียง : labyrinthine labyrinthine
 • การออกเสียง : dramatic dramatic
 • การออกเสียง : furthest furthest
 • การออกเสียง : reciprocated reciprocated
 • การออกเสียง : outback outback
 • การออกเสียง : ceramic ceramic
 • การออกเสียง : eerie eerie
 • การออกเสียง : off-target off-target
 • การออกเสียง : dire dire
 • การออกเสียง : circular circular
 • การออกเสียง : unquestionable unquestionable
 • การออกเสียง : apprehensive apprehensive
 • การออกเสียง : incalculable incalculable
 • การออกเสียง : critiqued critiqued
 • การออกเสียง : courted courted
 • การออกเสียง : unbreakable unbreakable
 • การออกเสียง : dismal dismal
 • การออกเสียง : querulous querulous
 • การออกเสียง : inane inane
 • การออกเสียง : hypodermic hypodermic
 • การออกเสียง : embittered embittered
 • การออกเสียง : demonstrable demonstrable
 • การออกเสียง : solved solved
 • การออกเสียง : flipped flipped
 • การออกเสียง : predetermined predetermined
 • การออกเสียง : toxic toxic
 • การออกเสียง : husky husky
 • การออกเสียง : senior senior
 • การออกเสียง : Americans Americans
 • การออกเสียง : plundered plundered
 • การออกเสียง : appreciative appreciative
 • การออกเสียง : stuttering stuttering
 • การออกเสียง : boost boost
 • การออกเสียง : cowardice cowardice
 • การออกเสียง : institutional institutional
 • การออกเสียง : autocatalytic autocatalytic
 • การออกเสียง : rapacious rapacious
 • การออกเสียง : camouflaged camouflaged
 • การออกเสียง : geographical geographical
 • การออกเสียง : competent competent
 • การออกเสียง : sensory sensory
 • การออกเสียง : citrus citrus
 • การออกเสียง : jovial jovial
 • การออกเสียง : benign benign
 • การออกเสียง : flabbergasted flabbergasted
 • การออกเสียง : radial radial
 • การออกเสียง : weather-beaten weather-beaten
 • การออกเสียง : hectic hectic
 • การออกเสียง : blade blade
 • การออกเสียง : gnarly gnarly
 • การออกเสียง : ornery ornery
 • การออกเสียง : complacent complacent
 • การออกเสียง : unstressed unstressed
 • การออกเสียง : abject abject
 • การออกเสียง : awarded awarded
 • การออกเสียง : gossiping gossiping
 • การออกเสียง : fuliginous fuliginous
 • การออกเสียง : practical practical
 • การออกเสียง : inquisitive inquisitive
 • การออกเสียง : assorted assorted
 • การออกเสียง : remarkable remarkable
 • การออกเสียง : atmospheric atmospheric
 • การออกเสียง : meddling meddling
 • การออกเสียง : decline decline
 • การออกเสียง : snowy snowy
 • การออกเสียง : abashed abashed
 • การออกเสียง : spicy spicy
 • การออกเสียง : sluggish sluggish
 • การออกเสียง : souse souse
 • การออกเสียง : registered registered
 • การออกเสียง : painful painful
 • การออกเสียง : informed informed
 • การออกเสียง : inspired inspired