ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : awesome awesome
 • การออกเสียง : stupid stupid
 • การออกเสียง : mobile mobile
 • การออกเสียง : accurate accurate
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : this this
 • การออกเสียง : good good
 • การออกเสียง : glass glass
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : sure sure
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : pretty pretty
 • การออกเสียง : graduated graduated
 • การออกเสียง : little little
 • การออกเสียง : English English
 • การออกเสียง : anal anal
 • การออกเสียง : night night
 • การออกเสียง : beautiful beautiful
 • การออกเสียง : comfortable comfortable
 • การออกเสียง : true true
 • การออกเสียง : last last
 • การออกเสียง : adult adult
 • การออกเสียง : quiet quiet
 • การออกเสียง : sorry sorry
 • การออกเสียง : interesting interesting
 • การออกเสียง : your your
 • การออกเสียง : clean clean
 • การออกเสียง : short short
 • การออกเสียง : subtle subtle
 • การออกเสียง : just just
 • การออกเสียง : gay gay
 • การออกเสียง : live live
 • การออกเสียง : pure pure
 • การออกเสียง : country country
 • การออกเสียง : fair fair
 • การออกเสียง : better better
 • การออกเสียง : wet wet
 • การออกเสียง : all all
 • การออกเสียง : vintage vintage
 • การออกเสียง : international international
 • การออกเสียง : famous famous
 • การออกเสียง : current current
 • การออกเสียง : cold cold
 • การออกเสียง : further further
 • การออกเสียง : new new
 • การออกเสียง : which which
 • การออกเสียง : cordial cordial
 • การออกเสียง : straight straight
 • การออกเสียง : some some
 • การออกเสียง : sexy sexy
 • การออกเสียง : chicken chicken
 • การออกเสียง : back back
 • การออกเสียง : foreign foreign
 • การออกเสียง : minute minute
 • การออกเสียง : awkward awkward
 • การออกเสียง : happy happy
 • การออกเสียง : dirty dirty
 • การออกเสียง : right right
 • การออกเสียง : naughty naughty
 • การออกเสียง : poor poor
 • การออกเสียง : whatever whatever
 • การออกเสียง : mature mature
 • การออกเสียง : regular regular
 • การออกเสียง : comparable comparable
 • การออกเสียง : lovely lovely
 • การออกเสียง : hierarchical hierarchical
 • การออกเสียง : half-term half-term
 • การออกเสียง : white white
 • การออกเสียง : still still
 • การออกเสียง : British British
 • การออกเสียง : wicked wicked
 • การออกเสียง : vinyl vinyl
 • การออกเสียง : serious serious
 • การออกเสียง : funny funny
 • การออกเสียง : these these
 • การออกเสียง : novel novel
 • การออกเสียง : ancient ancient
 • การออกเสียง : taught taught
 • การออกเสียง : warm warm
 • การออกเสียง : hot hot
 • การออกเสียง : miscellaneous miscellaneous
 • การออกเสียง : miniature miniature
 • การออกเสียง : similar similar
 • การออกเสียง : top top
 • การออกเสียง : nothing nothing
 • การออกเสียง : specific specific
 • การออกเสียง : melancholy melancholy
 • การออกเสียง : best best
 • การออกเสียง : nice nice
 • การออกเสียง : American American
 • การออกเสียง : same same
 • การออกเสียง : wonderful wonderful
 • การออกเสียง : horrible horrible
 • การออกเสียง : modern modern
 • การออกเสียง : severe severe
 • การออกเสียง : tired tired
 • การออกเสียง : early early
 • การออกเสียง : whole whole
 • การออกเสียง : strategic strategic
 • การออกเสียง : sex sex