ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียงคำว่า awesome awesome
 • การออกเสียงคำว่า stupid stupid
 • การออกเสียงคำว่า a a
 • การออกเสียงคำว่า mobile mobile
 • การออกเสียงคำว่า accurate accurate
 • การออกเสียงคำว่า in in
 • การออกเสียงคำว่า good good
 • การออกเสียงคำว่า this this
 • การออกเสียงคำว่า glass glass
 • การออกเสียงคำว่า no no
 • การออกเสียงคำว่า sure sure
 • การออกเสียงคำว่า desert desert
 • การออกเสียงคำว่า pretty pretty
 • การออกเสียงคำว่า graduated graduated
 • การออกเสียงคำว่า English English
 • การออกเสียงคำว่า little little
 • การออกเสียงคำว่า anal anal
 • การออกเสียงคำว่า night night
 • การออกเสียงคำว่า comfortable comfortable
 • การออกเสียงคำว่า beautiful beautiful
 • การออกเสียงคำว่า last last
 • การออกเสียงคำว่า true true
 • การออกเสียงคำว่า quiet quiet
 • การออกเสียงคำว่า adult adult
 • การออกเสียงคำว่า sorry sorry
 • การออกเสียงคำว่า interesting interesting
 • การออกเสียงคำว่า your your
 • การออกเสียงคำว่า clean clean
 • การออกเสียงคำว่า short short
 • การออกเสียงคำว่า subtle subtle
 • การออกเสียงคำว่า just just
 • การออกเสียงคำว่า gay gay
 • การออกเสียงคำว่า fair fair
 • การออกเสียงคำว่า pure pure
 • การออกเสียงคำว่า wet wet
 • การออกเสียงคำว่า live live
 • การออกเสียงคำว่า country country
 • การออกเสียงคำว่า vintage vintage
 • การออกเสียงคำว่า international international
 • การออกเสียงคำว่า better better
 • การออกเสียงคำว่า all all
 • การออกเสียงคำว่า cold cold
 • การออกเสียงคำว่า cordial cordial
 • การออกเสียงคำว่า further further
 • การออกเสียงคำว่า back back
 • การออกเสียงคำว่า new new
 • การออกเสียงคำว่า current current
 • การออกเสียงคำว่า which which
 • การออกเสียงคำว่า sexy sexy
 • การออกเสียงคำว่า straight straight
 • การออกเสียงคำว่า some some
 • การออกเสียงคำว่า chicken chicken
 • การออกเสียงคำว่า minute minute
 • การออกเสียงคำว่า awkward awkward
 • การออกเสียงคำว่า happy happy
 • การออกเสียงคำว่า right right
 • การออกเสียงคำว่า foreign foreign
 • การออกเสียงคำว่า whatever whatever
 • การออกเสียงคำว่า dirty dirty
 • การออกเสียงคำว่า naughty naughty
 • การออกเสียงคำว่า half-term half-term
 • การออกเสียงคำว่า comparable comparable
 • การออกเสียงคำว่า mature mature
 • การออกเสียงคำว่า hierarchical hierarchical
 • การออกเสียงคำว่า lovely lovely
 • การออกเสียงคำว่า regular regular
 • การออกเสียงคำว่า poor poor
 • การออกเสียงคำว่า wicked wicked
 • การออกเสียงคำว่า vinyl vinyl
 • การออกเสียงคำว่า British British
 • การออกเสียงคำว่า still still
 • การออกเสียงคำว่า funny funny
 • การออกเสียงคำว่า white white
 • การออกเสียงคำว่า novel novel
 • การออกเสียงคำว่า miniature miniature
 • การออกเสียงคำว่า melancholy melancholy
 • การออกเสียงคำว่า top top
 • การออกเสียงคำว่า miscellaneous miscellaneous
 • การออกเสียงคำว่า similar similar
 • การออกเสียงคำว่า serious serious
 • การออกเสียงคำว่า best best
 • การออกเสียงคำว่า same same
 • การออกเสียงคำว่า American American
 • การออกเสียงคำว่า nice nice
 • การออกเสียงคำว่า warm warm
 • การออกเสียงคำว่า horrible horrible
 • การออกเสียงคำว่า nothing nothing
 • การออกเสียงคำว่า specific specific
 • การออกเสียงคำว่า wonderful wonderful
 • การออกเสียงคำว่า hot hot
 • การออกเสียงคำว่า strategic strategic
 • การออกเสียงคำว่า severe severe
 • การออกเสียงคำว่า modern modern
 • การออกเสียงคำว่า ancient ancient
 • การออกเสียงคำว่า sex sex
 • การออกเสียงคำว่า fun fun
 • การออกเสียงคำว่า nonchalant nonchalant
 • การออกเสียงคำว่า taught taught
 • การออกเสียงคำว่า mischievous mischievous
 • การออกเสียงคำว่า these these