ภาษา: ภาษาโวลอฟ [Wolof]

กลับไปยังภาษาโวลอฟ

 • การออกเสียง : na na
 • การออกเสียง : la la
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : mi mi
 • การออกเสียง : at at
 • การออกเสียง : mat mat
 • การออกเสียง : nu nu
 • การออกเสียง : ma ma
 • การออกเสียง : am am
 • การออกเสียง : buy buy
 • การออกเสียง : foto foto
 • การออกเสียง : Bon Bon
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : bind bind
 • การออกเสียง : li li
 • การออกเสียง : mala mala
 • การออกเสียง : Kay Kay
 • การออกเสียง : wax wax
 • การออกเสียง : ci ci
 • การออกเสียง : dem dem
 • การออกเสียง : ko ko
 • การออกเสียง : kus kus
 • การออกเสียง : fas fas
 • การออกเสียง : sax sax
 • การออกเสียง : tax tax
 • การออกเสียง : naan naan
 • การออกเสียง : joxe joxe
 • การออกเสียง : Sukkur Sukkur
 • การออกเสียง : Lu Lu
 • การออกเสียง : Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade
 • การออกเสียง : ba ba
 • การออกเสียง : buur buur
 • การออกเสียง : Dame N'Doye Dame N'Doye
 • การออกเสียง : gu gu
 • การออกเสียง : jërëjëf jërëjëf
 • การออกเสียง : mbalax mbalax
 • การออกเสียง : ak ak
 • การออกเสียง : wees wees
 • การออกเสียง : gis gis
 • การออกเสียง : Arame Arame
 • การออกเสียง : def def
 • การออกเสียง : indi indi
 • การออกเสียง : Assane N'Diaye Assane N'Diaye
 • การออกเสียง : Ayca Ayca
 • การออกเสียง : woo woo
 • การออกเสียง : nex nex
 • การออกเสียง : Boole Boole
 • การออกเสียง : xam xam
 • การออกเสียง : dama la nopp dama la nopp
 • การออกเสียง : nen nen
 • การออกเสียง : wu wu
 • การออกเสียง : Xonxa Xonxa
 • การออกเสียง : Muus Muus
 • การออกเสียง : weex weex
 • การออกเสียง : sangu sangu
 • การออกเสียง : CEE CEE
 • การออกเสียง : walla walla
 • การออกเสียง : fulfulde fulfulde
 • การออกเสียง : jërë-jëf jërë-jëf
 • การออกเสียง : mooy mooy
 • การออกเสียง : tux tux
 • การออกเสียง : kepp kepp
 • การออกเสียง : Papa Waigo N'Diayè Papa Waigo N'Diayè
 • การออกเสียง : yere yere
 • การออกเสียง : juróom-ñaar juróom-ñaar
 • การออกเสียง : mut mut
 • การออกเสียง : Baye Djiby Fall Baye Djiby Fall
 • การออกเสียง : wone wone
 • การออกเสียง : Aar Aar
 • การออกเสียง : Ndiouga Ndiouga
 • การออกเสียง : woy woy
 • การออกเสียง : gën gën
 • การออกเสียง : ndox ndox
 • การออกเสียง : juróom-benn juróom-benn
 • การออกเสียง : juboo juboo
 • การออกเสียง : yaar yaar
 • การออกเสียง : ñaar-fukk ñaar-fukk
 • การออกเสียง : bañ bañ
 • การออกเสียง : Mbaa-jàmm Mbaa-jàmm
 • การออกเสียง : xool xool
 • การออกเสียง : kër kër
 • การออกเสียง : kuddu gu ndaw kuddu gu ndaw
 • การออกเสียง : kàllaama kàllaama
 • การออกเสียง : dibeer dibeer
 • การออกเสียง : Jant Jant
 • การออกเสียง : juróom-ñett juróom-ñett
 • การออกเสียง : wolofe wolofe
 • การออกเสียง : jege jege
 • การออกเสียง : baax baax
 • การออกเสียง : fukk fukk