ภาษา: Old Turkic [Old Turkic]

กลับไปยังOld Turkic

 • การออกเสียง : al al
 • การออกเสียง : bi bi
 • การออกเสียง : r r
 • การออกเสียง : raz raz
 • การออกเสียง : G G
 • การออกเสียง : Anta Anta
 • การออกเสียง : ü ü
 • การออกเสียง : got got
 • การออกเสียง : an an
 • การออกเสียง : batu batu
 • การออกเสียง : TAZ TAZ
 • การออกเสียง : Qatar Qatar
 • การออกเสียง : ö ö
 • การออกเสียง : pu pu
 • การออกเสียง : tor tor
 • การออกเสียง : ava ava
 • การออกเสียง : Xan Xan
 • การออกเสียง : San San
 • การออกเสียง : tart tart
 • การออกเสียง : Ï-ï Ï-ï
 • การออกเสียง : Anand Anand
 • การออกเสียง : Tatar Tatar
 • การออกเสียง : kum kum
 • การออกเสียง : azar azar
 • การออกเสียง : Aram Aram
 • การออกเสียง : us us
 • การออกเสียง : az az
 • การออกเสียง : Samir Samir
 • การออกเสียง : tul tul
 • การออกเสียง : jas jas
 • การออกเสียง : ridvan ridvan
 • การออกเสียง : Aziz Aziz
 • การออกเสียง : qaz qaz
 • การออกเสียง : Z-z Z-z
 • การออกเสียง : Salla Salla
 • การออกเสียง : arslan arslan
 • การออกเสียง : tiz tiz
 • การออกเสียง : siti siti
 • การออกเสียง : azab azab
 • การออกเสียง : qar qar
 • การออกเสียง : suw suw
 • การออกเสียง : saza saza
 • การออกเสียง : azad azad
 • การออกเสียง : amran amran
 • การออกเสียง : qun qun
 • การออกเสียง : sastr sastr
 • การออกเสียง : Qobuz Qobuz
 • การออกเสียง : qujar qujar
 • การออกเสียง : dakini dakini
 • การออกเสียง : Unat Unat
 • การออกเสียง : udumbar udumbar
 • การออกเสียง : arata arata arata arata
 • การออกเสียง : sarun sarun
 • การออกเสียง : ün tart ün tart
 • การออกเสียง : trika tun trika tun