ภาษา: ภาษาโอจิเบีย [ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ]

กลับไปยังภาษาโอจิเบีย

  • การออกเสียง : kawe kawe
  • การออกเสียง : Kaa Kaa
  • การออกเสียง : mooz mooz
  • การออกเสียง : kwe kwe
  • การออกเสียง : moo moo
  • การออกเสียง : nini nini
  • การออกเสียง : doon doon
  • การออกเสียง : kido kido
  • การออกเสียง : waawaaskeshi waawaaskeshi
  • การออกเสียง : Aaniish Naa? Aaniish Naa?