ภาษา: โนไก [Ногай]

กลับไปยังโนไก

 • การออกเสียง : Ногай Ногай
 • การออกเสียง : Алтын Алтын
 • การออกเสียง : ана ана
 • การออกเสียง : ара ара
 • การออกเสียง : торгай торгай
 • การออกเสียง : бие бие
 • การออกเสียง : амал амал
 • การออกเสียง : намаз намаз
 • การออกเสียง : арба арба
 • การออกเสียง : тал тал
 • การออกเสียง : алдынгы алдынгы
 • การออกเสียง : ак бетли ак бетли
 • การออกเสียง : аркан аркан
 • การออกเสียง : ата ата
 • การออกเสียง : Алып Алып
 • การออกเสียง : алты алты
 • การออกเสียง : арт арт
 • การออกเสียง : Ногъай Ногъай
 • การออกเสียง : арыган арыган
 • การออกเสียง : тогаш тогаш
 • การออกเสียง : ашык ашык
 • การออกเสียง : Атай Атай
 • การออกเสียง : суьйгеним суьйгеним
 • การออกเสียง : темир темир
 • การออกเสียง : акам акам
 • การออกเสียง : анай анай
 • การออกเสียง : кымызлык кымызлык
 • การออกเสียง : аяк аяк
 • การออกเสียง : ата-бабалар ата-бабалар
 • การออกเสียง : Аша Аша
 • การออกเสียง : Аргын Аргын
 • การออกเสียง : ата-ана ата-ана
 • การออกเสียง : артында артында
 • การออกเสียง : дурыс дурыс
 • การออกเสียง : курма (хурма) курма (хурма)
 • การออกเสียง : карагаш карагаш
 • การออกเสียง : армыт армыт
 • การออกเสียง : карлыган карлыган
 • การออกเสียง : Кобан Кобан
 • การออกเสียง : айтув айтув
 • การออกเสียง : алкан алкан
 • การออกเสียง : йоьке йоьке
 • การออกเสียง : куьмис куьмис
 • การออกเสียง : элмен элмен
 • การออกเสียง : авырлык авырлык
 • การออกเสียง : арка арка
 • การออกเสียง : Актуяк Актуяк
 • การออกเสียง : аксак аксак
 • การออกเสียง : сенъил сенъил
 • การออกเสียง : арасында арасында
 • การออกเสียง : конъыз конъыз
 • การออกเสียง : ашлык ашлык
 • การออกเสียง : ябыскан ябыскан
 • การออกเสียง : Сары Сары
 • การออกเสียง : атан атан
 • การออกเสียง : акша салув акша салув
 • การออกเสียง : ас-сув ас-сув
 • การออกเสียง : олар олар
 • การออกเสียง : шымшык шымшык
 • การออกเสียง : бурынгы бурынгы
 • การออกเสียง : асыгыслы асыгыслы
 • การออกเสียง : алпыс алпыс
 • การออกเสียง : шыра шыра
 • การออกเสียง : Артык Артык
 • การออกเสียง : Дагыстан Дагыстан
 • การออกเสียง : ама ама
 • การออกเสียง : актерек актерек
 • การออกเสียง : шыршы шыршы
 • การออกเสียง : ат казанган ат казанган
 • การออกเสียง : айырув айырув
 • การออกเสียง : даьрихана даьрихана
 • การออกเสียง : йыл сайын йыл сайын
 • การออกเสียง : атама атама
 • การออกเสียง : шылма шылма
 • การออกเสียง : аз-маз аз-маз
 • การออกเสียง : адат адат
 • การออกเสียง : таллык таллык
 • การออกเสียง : Аяз Аяз
 • การออกเสียง : Амет Амет
 • การออกเสียง : алдавшы алдавшы
 • การออกเสียง : соьлеги заман соьлеги заман
 • การออกเสียง : атасы атасы
 • การออกเสียง : тыт тыт
 • การออกเสียง : амаш амаш
 • การออกเสียง : арзу арзу
 • การออกเสียง : аллага шуькир аллага шуькир
 • การออกเสียง : кайын кайын
 • การออกเสียง : шие шие
 • การออกเสียง : артындагы артындагы
 • การออกเสียง : кардаш кардаш