ภาษา: Mauritian Creole [Kreol Morisien]

กลับไปยังMauritian Creole

  • การออกเสียง : ava ava
  • การออกเสียง : Betel Betel