ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : ukulele ukulele
 • การออกเสียง : grass grass
 • การออกเสียง : cello cello
 • การออกเสียง : mol mol
 • การออกเสียง : graffiti graffiti
 • การออกเสียง : hoer hoer
 • การออกเสียง : bonsoir bonsoir
 • การออกเสียง : lucien lucien
 • การออกเสียง : Adam Adam
 • การออกเสียง : sex sex
 • การออกเสียง : chef chef
 • การออกเสียง : Cassis Cassis
 • การออกเสียง : Ingenieur Ingenieur
 • การออกเสียง : hier hier
 • การออกเสียง : Nepal Nepal
 • การออกเสียง : Bernard Bernard
 • การออกเสียง : ricotta ricotta
 • การออกเสียง : Karl Karl
 • การออกเสียง : avocado avocado
 • การออกเสียง : panda panda
 • การออกเสียง : büro büro
 • การออกเสียง : coupon coupon
 • การออกเสียง : lasagne lasagne
 • การออกเสียง : coupe coupe
 • การออกเสียง : Bourgogne Bourgogne
 • การออกเสียง : Schwanz Schwanz
 • การออกเสียง : en en
 • การออกเสียง : bass bass
 • การออกเสียง : chicken chicken
 • การออกเสียง : Romain Romain
 • การออกเสียง : 2006 2006
 • การออกเสียง : aluminium aluminium
 • การออกเสียง : colonel colonel
 • การออกเสียง : Pinot noir Pinot noir
 • การออกเสียง : camembert camembert
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : tinnitus tinnitus
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : sir sir
 • การออกเสียง : war war
 • การออกเสียง : Astrid Astrid
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : interview interview
 • การออกเสียง : Julien Julien
 • การออกเสียง : den den
 • การออกเสียง : 43 43
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : elite elite
 • การออกเสียง : champion champion
 • การออกเสียง : Benjamin Benjamin
 • การออกเสียง : Titanic Titanic
 • การออกเสียง : wei wei
 • การออกเสียง : anus anus
 • การออกเสียง : surprise surprise
 • การออกเสียง : quiz quiz
 • การออกเสียง : dir dir
 • การออกเสียง : idiot idiot
 • การออกเสียง : espresso espresso
 • การออกเสียง : och och
 • การออกเสียง : Doppelgänger Doppelgänger
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : summer summer
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : Stollen Stollen
 • การออกเสียง : t-shirt t-shirt
 • การออกเสียง : blanche blanche
 • การออกเสียง : not not
 • การออกเสียง : hamster hamster
 • การออกเสียง : agenda agenda
 • การออกเสียง : bonbon bonbon
 • การออกเสียง : Xavier Bettel Xavier Bettel
 • การออกเสียง : international international
 • การออกเสียง : November November
 • การออกเสียง : pesto pesto
 • การออกเสียง : Guyana Guyana
 • การออกเสียง : alphabet alphabet
 • การออกเสียง : speck speck
 • การออกเสียง : jazz jazz
 • การออกเสียง : super super
 • การออกเสียง : es es
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : am am
 • การออกเสียง : thermometer thermometer
 • การออกเสียง : pneu pneu
 • การออกเสียง : gorilla gorilla
 • การออกเสียง : basketball basketball
 • การออกเสียง : Beatrice Beatrice
 • การออกเสียง : DHL DHL
 • การออกเสียง : Auxerrois Auxerrois
 • การออกเสียง : amber amber